Tablica informacyjna

W dniu 04 lipca 2022 r. Gmina Myszyniec zawarła z Wykonawcą – Panem Kamilem Barańskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Kamikop Kamil Barański z siedzibą w Ostrołęce, ul. Żniwna 15a, 07-410 Ostrołęka umowę na wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej” w miejscowości Myszyniec - ul. Bartna i ul. Pszczela na kwotę 807.029,58 zł brutto.

Przedmiot zamówienia obejmuje 3 odcinki sieci wodociągowej DN 90, uzupełnienie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do granic posesji dla potrzeb budynków mieszkalnych i działek budowlanych. Realizacja przedmiotu zamówienia jest skoordynowana z wykonaniem odrębnego zamówienia publicznego realizowanego na tym samym obszarze – odcinku drogi, polegającego na budowie ulicy Bartnej, Pszczelej i drogi wewnętrznej na działkach nr 197/33, 197/27 i 197/31 w miejscowości Myszyniec.

Zamówienie jest finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Termin zakończenia realizacji całego zakresu przedmiotu zamówienia: 4 miesiące od dnia udostępnienia terenu budowy przez Wykonawcę infrastruktury drogowej realizowanej w ramach zadania pn. „Realizacja infrastruktury drogowej w Gminie Myszyniec – Zadanie II”.