Logotypy

Gmina Myszyniec brała udział w projekcie: “Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

Cel projektu: Wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójnoś i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności.

Projekt ASI realizowany jest w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza,
Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza,
Typ projektów: e-administracja.

Partnerem Wiodącym Projektu jest Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie
przy ul. Jagiellońskiej 26, reprezentowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Partnerami Projektu ASI oprócz Gminy Myszyniec są powiaty i gminy województwa mazowieckiego.

Beneficjent: Województwo Mazowieckie