KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE II

z dnia 16 sierpnia 2018 r.

w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz w sprawie zgłoszeń do składów terytorialnych komisji wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic   m. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

  • W związku z art. 402 § 1 i art. 403 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) zawiadomienia o utworzeniu komitetu i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych na terenie jednego województwa, komitetów wyborczych stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz komitetów wyborczych wyborców mających swą siedzibę na terenie gmin powiatu makowskiego, powiatu pułtuskiego i powiatu wyszkowskiego pełnomocnicy wyborczy mogą składać do Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II do dnia 27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek), od poniedziałku do piątku,  w godz. 800 – 1600 oraz podczas dodatkowego dyżuru dnia 25 sierpnia 2018 r. (sobota)  w godz. 9.00 – 13.00.
  • W związku z art. 178 § 1 pkt 2 zgłoszenia kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych (gminnych, miejskich, powiatowych) pełnomocnicy wyborczy mogą dokonywać Komisarzowi Wyborczemu w Ostrołęce II do dnia 6 września 2018 r. (czwartek).                           
  • Zawiadomienia oraz zgłoszenia są przyjmowane w siedzibie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II (ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15 – wejście prawe na niskim parterze, pokój Nr 115 i Nr 119 – II piętro).
  • Zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych dokonują pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych biorących udział w wyborach stosując formularze i przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  •  Zasady tworzenia komitetów wyborczych są określone w Kodeksie wyborczym oraz   w informacjach Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r., które są dostępne na stronie internetowej – http://pkw.gov.pl.
  •  Treść w/w aktów prawnych, wyjaśnień  oraz wzorów druków dokumentów jest dostępna na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce po adresem: http://ostroleka.pkw.gov.pl oraz w urzędach gmin/miast wg terytorialnego zasięgu działania Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II.
  •  W przypadku wysłania ww. zawiadomienia oraz zgłoszenia przesyłką listową o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Komisarza Wyborczego  w Ostrołęce II.

 

Komisarz Wyborczy

w Ostrołęce II

 /-/ Krystyna Kołota