O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca 2020 roku o godz. 1330 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 1, odbędzie się XV Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Myszyniec za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrz Myszyńca.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.
  1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Myszyniec wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok,
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Myszyńca absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2019 rok.
 9. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021,
  2. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
  3. wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego,
  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadanie z zakresu drogownictwa,
  5. nadania nazw ulic na terenie miejscowości Myszyniec,
  6. przyjęcia Programu Ochrony środowiska dla Gminy Myszyniec na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 roku
  7. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszyniec na lata 2020-2027,
  8. zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2020 rok.
 10. Zapoznanie z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 /-/  Sławomir Archacki