Myszyniec, dn. 14.12.2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2020 roku o godz. 13.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 1, odbędzie się XVIII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. ogłoszenia roku 2021 „Rokiem Ks. Władysława Skierkowskiego w Gminie Myszyniec,
  2. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2021 roku,
  3. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok,
  4. przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025”,
  5. uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu,
  6. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadanie z zakresu drogownictwa,
  7. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadanie z zakresu drogownictwa,
  8. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadanie z zakresu drogownictwa,
  9. wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszyniec na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,
  10. przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Gminy Myszyniec i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami,
  11. wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i stawek opłaty targowej oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  12. nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Wydmusy,
  13. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Myszyniec,
  14. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
  15. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok,
  16. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszyniec na lata 2020-2028,
  17. zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2020 rok,
  18. uchwalenia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2021-2028,
  19. uchwalenia uchwały budżetowej gminy Myszyniec na 2021 rok.
 7. Zapoznanie z protokołami kontroli Komisji Rewizyjnej.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                 

                                                                                                                          /-/ Sławomir Archacki