Myszyniec, dn. 19.03.2021 r.
 
 
Z A W I A D O M I E N I E 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2021 roku o godz. 13.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 1, odbędzie się XX Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej.

5.   Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.   Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Myszyniec  w roku 2020.

7.   Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020.

8.   Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)       regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Myszyniec,

b)      uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu,

c)       przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Myszyniec,

d)      udzielenia pomocy finansowej Miastu Ostrołęcka na zakup nowego specjalnego samochodu operacyjnego dla potrzeb Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

e)      nadania nazwy drodze wewnętrznej ma terenie miejscowości Myszyniec,

f)        przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położnych w miejscowości Myszyniec i w części miejscowości Myszyniec Stary,

g)       wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej,

h)      zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

i)        wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Ostrołęckiego, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Myszyniec,

j)        powołania i ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej,

k)       przyjęcia rezygnacji radnej z członkostwa w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

l)        rozpatrzenia skargi na Burmistrza Myszyńca,

m)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszyniec na lata 2021-2029,

n)      zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2021 rok.

7.   Wolne wnioski i informacje.

8.   Zamknięcie obrad XX sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                             

                                                                                                                        /-/  Sławomir Archacki