Myszyniec, dn. 21.06.2021 r.

Z A W I A D O M I E N I E
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca 2021 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, odbędzie się XXII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej.

5.   Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu za 2020 rok.

7.   Debata nad raportem o stanie Gminy Myszyniec za 2020 rok.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrz Myszyńca.

9.   Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.

a)       podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Myszyniec wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok,

b)      podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Myszyńca absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2020 rok.

10.  Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)       ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021,

a)       wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenie sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Myszyniec w 2021 roku,

b)      ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

c)       wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

d)      zasad obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Myszyniec,

e)      wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej,

f)        udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadanie z zakresu drogownictwa,

g)       zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszyniec na lata 2021-2029,

h)      zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2021 rok.

11.  Wolne wnioski i informacje.

12.  Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Miejskiej.

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                           /-/   Sławomir Archacki