Myszyniec, dnia 30.06.2021 r.

IN.GP.6733.6.2021.MD                                                                       

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Myszyńca

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 07.05.2021 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez Pana Tomasza Samełko, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

 

„budowie sieci kablowej wielotorowej SN z infrastrukturą towarzyszącą, sieci kablowej wielotorowej nN, stacji transformatorowych SN/nN oraz sieci napowietrznej SN i nN
w m. Myszyniec oraz Myszyniec Stary”

 

Inwestycja realizowana będzie na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 749/4, 929, 749/10, 749/11 położonych w obrębie ewid. Myszyniec oraz  działek ozn. nr geod. 888/2, 887/3, 887/2, 888/1, 1076/1, 889, 890, 1077, 892, 893/9, 876/3, 893/5, 880/2, 880/1, 881/12, 879/10, 1075, 874, 1074, 857/4, 854/1, 1081, 1078, 968/1, 1079, 965/2, 1042/3, 288, 1062, 1067, 913, 1070 Myszyniec Stary, gm. Myszyniec.

Informuję o uprawnieniach wszystkich Stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 1 - parter budynku w godzinach pracy Urzędu  800-1600.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.” W związku z powyższym niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez publiczne obwieszczenie, tj. zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „obwieszczenia, zawiadomienia” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie,
  2. GP. a/a.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że:

  1. Administratorem Danych jest Gmina Myszyniec reprezentowana przez Burmistrza, Dane kontaktowe: Urząd Miejski w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, tel. (29) 77 21 141, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. W urzędzie powołany został inspektor ochrony danych. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej urzędu (w zakładce dot. przetwarzania danych/ RODO) oraz w sekretariacie.
  3. Przetwarzanie odbywa się w celach realizacji wniosku a podstawą przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust 2 lit c) lub e) RODO- obowiązek prawny lub zadanie realizowane w interesie publicznym.
  1. Przekazanie danych osobowych we wniosku wynika z przepisów obowiązującego prawa. Konsekwencje niepodania danych wynikają z ustaw odrębnych.
  1. Okres przechowywania Państwa danych został określone w przepisach prawa dot. archiwizacji dokumentów tj. Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, itd.) wynika z RODO oraz ustaw odrębnych.
  1. Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego (PUODO).

 Pliki do pobrania: