Myszyniec, dnia 08.07.2021 r.

 

IN.GP.6733.2.2021.MD

 

 

Obwieszczenie

o zebraniu materiału dowodowego

 

            Na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, że został zebrany materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Gminy Myszyniec, z siedzibą Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, reprezentowanej przez Burmistrza Myszyńca, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

 

„rozbudowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej

           

Inwestycja realizowana będzie na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 74/13, 76/12, 78/12, 80/4, 82/4, 86/29, 86/31, 86/33, 911/1, 86/37, 86/19 obręb 0007 Myszyniec, gm. Myszyniec.

            Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z póżn. zm.), polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Mając na uwadze powyższe oraz art. 73 § 1 Kpa informuję,  o możliwości zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 2 - parter budynku w godzinach pracy Urzędu 
800-1600. Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu pokój nr 7 – I piętro w godzinach pracy Urzędu:
800 -1600 w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.” W związku z powyższym niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez publiczne obwieszczenie, tj. zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „obwieszczenia, zawiadomienia” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiegow Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

 

Otrzymują:

  1. Gmina Myszyniec, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec,
  2. Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie
  3. GP. aa.

Burmistrz Myszyńca