ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2021

FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

 

Gmina Myszyniec rozważa możliwość przystąpienia w roku 2021 do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego w formie :

  • Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego
    w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W 2021 r. w ramach programu Opiekun może otrzymać maksymalnie do 240 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Gmina umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej z zastrzeżeniem art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111)

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem
o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

 

  • ma niepełnosprawność sprzężoną/ złożoną,

 

  • wymaga wysokiego poziomu wsparcia,

 

  • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

 

Pod uwagę będzie również brany stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu.

Członkowie rodzin osób niepełnosprawnych lub ich opiekunowie, zainteresowani uczestnictwem
w Programie proszeni są o:

- wypełnienie karty zgłoszenia do Programu.  Do wniosku dołączyć należy również: w przypadku dzieci orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku osób dorosłych orzeczenie ze znacznym stopniu niepełnosprawności/orzeczeniem równoważnym.

- wypełnienie karty oceny stanu osoby niepełnosprawnej (Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności).

Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021,  wraz z załącznikami należy składać w terminie do 29 grudnia 2020 r.Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu,
Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, w godzinach od 8.00 do 16.00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 29 7721 398

Zebrane informacje posłużą określeniu zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2021
i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Usługa opieki wytchnieniowej będzie przyznawana w przypadku otrzymania dofinansowania oraz po podpisaniu umowy z Wojewodą Mazowieckim na realizację zadania „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021
w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Ogólne zasady Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Polityki Społecznej:  https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2021

 

 

Załączniki:

Zal-nr-7-Karta-oceny-stanu-osoby-niepelnosprawnej-wg-zmodyfikowanej-skali-FIM (3)

Zal-nr-8-Karta-zgloszenie-do-Programu-Opieka-wytchnieniowa_-_edycja_2021 (3)