Myszyniec, dn. 15.02.2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myszyńcu

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 lutego 2022 roku o godz. 13.00 w sali widowiskowo-kinowej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, Plac Wolności 58, odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji stałych za rok 2021.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  • ustanowienia tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Myszyniec” oraz zasad jego nadawania,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadanie z zakresu drogownictwa,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadanie z zakresu drogownictwa,
  • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyniec na lata 2022-2029,
  • zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2022 rok,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025,
  • wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Myszyniec do realizacji Programu „Korpus wsparcia Seniorów na rok 2022”,
  • uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Myszyniec,
  • wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Myszyniec,
  • nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miejscowości Myszyniec Stary,
  • wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony,
  • wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony,
  • wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres 20 lat,
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
  • odwołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
  • powołania nowego składu Komisji Rewizyjnej.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej.

 Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Sławomir Archacki