Myszyniec, dnia 12.10.2022 r.

IN.GP.6733.9.2022                                                                          

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Myszyńca o wszczęciu postępowania administracyjnego

                Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 07.10.2022 r. na wniosek Gminy Myszyniec, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

„przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską”

Inwestycja realizowana będzie na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 124/1, położonej w obrębie Białusny Lasek, gmina Myszyniec.

Informuję o uprawnieniach wszystkich Stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 1 - parter budynku w godzinach pracy Urzędu  800-1600.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.” W związku z powyższym niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez publiczne obwieszczenie, tj. zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „obwieszczenia, zawiadomienia” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiegow Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

 Burmistrz Myszyńca                                             

Otrzymują:

1.       Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie,

2.       IN.GP.aa.