Myszyniec, dn. 19.12.2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Myszyńcu

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2022 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej.
5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadanie z zakresu drogownictwa,
6.2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyniec na lata 2022-2029,
6.3. zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2022 rok,
6.4. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyniec na lata 2023-2029,
6.5. uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Myszyniec na 2023 rok,
6.6. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania,
6.7. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinasowaniem w 2023 roku,
6.8. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Myszyniec na lata 2022-2025,
6.9. Gminnego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Myszyniec na lata 2023-2027,
6.10. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,
6.11. wyrażenia opinii dotyczącej projektu lasów ochronnych stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Myszyniec, położonych na terenie gminy Myszyniec,
6.12. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
7. Zapoznanie z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Sławomir Archacki