Myszyniec, dn. 19.01.2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Myszyńcu

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 stycznia 2023 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyniec na lata 2023-2029,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2023 rok,
 • podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 • określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 • ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu używanego do przewozu przez rodziców lub opiekunów prawnych, dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki,
 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,
 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
 • określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Myszyniec.
 1. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji stałych za rok 2022.
 2. Przedstawienie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Myszyniec.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 /-/   Sławomir Archacki