Myszyniec, dnia 7 lutego 2023 r.

IN.GP.6220.29.2022                                                                        

Obwieszczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm., zwana dalej Kpa) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029, zwana dalej ustawą ooś), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 22 grudnia 2022 r. (uzupełniony w dniu 2 lutego 2022 r.) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Tomasza Jana Rafała, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa retencji w zlewni rzeki Piasecznica poprzez odbudowę zastawek, powiat ostrołęcki”. Lokalizacja planowanej inwestycji to działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1000 obręb 0010 Olszyny, gmina Myszyniec wraz z częściowym i czasowym zajęciem działek numer 1244 obręb Olszyny, gmina Myszyniec i 384 obręb Zawady, gmina Baranowo.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec oraz możliwością składania uwag i wniosków.

Przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 69 lit. c i d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), tj.: „budowle piętrzące inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 i 36: c) jeżeli w promieniu mniejszym niż 5 km na tym samym cieku lub cieku z nim połączonym znajduje się inna budowla piętrząca, d) o wysokości piętrzenia wody nie mniejszej niż 1 m.”

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy ooś, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz Ministra Infrastruktury, w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień:

1.      na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec,

2.      na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Baranowo, Rynek 7, 06-320 Baranowo,

3.      na tablicy informacyjnej sołectwa Olszyny, gmina Myszyniec,

4.      na tablicy informacyjnej sołectwa Zawady, gmina Baranowo,

5.      na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl),

6.      na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl),

7.      na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baranowo.

 Burmistrz Myszyńca