PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W MYSZYŃCU

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Myszyniec herbNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 marca 2018 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej.

5.   Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.   Interpelacje i zapytania radnych.

7.   Odpowiedzi na interpelacje.

8.   Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)       przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Myszyniec na lata 2018-2021,

b)       określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

c)       podziału Gminy Myszyniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

d)       podziału Gminy Myszyniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

e)       sprzedaży nieruchomości gruntowych,

f)        wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony,

g)       wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

h)       przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Myszyniec,

i)         utworzenia spółdzielni socjalnej,

j)         zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2018-2021,

k)       zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2018 rok,

9.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

10.   Wolne wnioski i informacje.

11.   Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                

                                                                                                                                      /-/   Sławomir Świtaj