Myszyniec, dnia 03.04.2023 r.

IN.GP.6733.1.2023

 

OBWIESZCZENE

o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)

zawiadamiam

iż dnia 03.04.2023 r. została wydana decyzja Burmistrza Myszyńca z dnia IN.GP.6733.1.2023 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku Zespołu Szkół Powiatowych
w Myszyńcu o pomieszczenia na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z siedzibą w Myszyńcu na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 710/2, położonej w obrębie ewid. Myszyniec, gm. Myszyniec.

Decyzja oraz dokumentacja sprawy znajdują się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 2- parter budynku, w godzinach pracy Urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Burmistrza Myszyńca, w terminie czternastu dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamiasię w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie”. W związku z tym niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez publiczne obwieszczenie,
tj. zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „obwieszczenia, zawiadomienia” (Myszyniec.nowoczesnagmina.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia) (Myszyniec.pl) oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.