Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. informujemy, że na terenie powiatu ostrołęckiego kwalifikacja wojskowa odbędzie się w dniach 31.05 – 30.06.2023 r. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 będzie budynek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrołęce ul. Oświatowa 1.

 Obowiązek stawienie się do kwalifikacji wojskowej w 2023 r. dotyczy:

 1. mężczyzn urodzonych w 2004 r.;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby, które w latach 2021-2022:
  •    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  •    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności,  o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
 4. kobiety urodzone w latach 1999-2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny nie stawia się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed szefem wojskowego centrum rekrutacji
w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane oraz odmawia poddania się badaniom lekarskim podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny zgodnie z art. 681 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Jakie dokumenty trzeba wziąć na kwalifikację?

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

 1. ważny dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 2. posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 3. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Załączniki:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 23 marca 2023 r.23 marca 2023 r. (110.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument