Myszyniec, dnia 22 maja 2023 r.

IN.GP.6220.29.2022

Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia sprawy

Na podstawie art. 36 § 1, § 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm., zwana dalej Kpa) w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm., zwana dalej ustawą ooś) informuję o zmianie terminu załatwienia sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa retencji w zlewni rzeki Piasecznica poprzez odbudowę zastawek, powiat ostrołęcki”, wszczętego na wniosek z dnia 22 grudnia 2022 r. (uzupełnionego w dniu 18 stycznia 2023 r. oraz 2 lutego 2023 r.) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Tomasza Jana Rafała.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś organ prowadzący postępowanie zasięga opinii właściwych organów w zakresie określenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym Burmistrz Myszyńca pismami z dnia 7 lutego 2023 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz Ministra Infrastruktury z prośbą o wyrażenie opinii. W związku z tym, iż rozpatrzenie przedmiotowej sprawy przez Burmistrza Myszyńca zależy od uprzedniego zajęcia stanowiska organu opiniującego jakim jest Minister Infrastruktury informuję, iż z przyczyn niezależnych od organu sprawa nie zostanie załatwiona w terminie. Przewiduje się załatwienie sprawy w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, stosownie do art. 49 Kpa strony są zawiadamiane o czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na:

1.      tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec,

2.      tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Baranowo, Rynek 7, 06-320 Baranowo,

3.      tablicy informacyjnej sołectwa Olszyny, gmina Myszyniec,

4.      tablicy informacyjnej sołectwa Zawady, gmina Baranowo,

5.      stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl),

6.      stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl),

7.      stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baranowo.

 Burmistrz Myszyńca