Myszyniec, dnia 31 lipca 2023 r.

IN.GP.6220.27.2022

Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia sprawy

Na podstawie art. 36 § 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm., zwana dalej Kpa) w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm., zwana dalej ustawą ooś) informuję o przesunięciu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa retencji w zlewni rzeki Piasecznica poprzez odbudowę zastawek, powiat ostrołęcki”, wszczętego na wniosek z dnia 29 listopada 2022 r. (uzupełnionego w dniu 22 grudnia 2022 r.) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Tomasza Jana Rafała. Teren planowanego przedsięwzięcia obejmuje budowlę (nr 11) położoną na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 195/1 obręb Olszyny, gm. Myszyniec oraz zajęcie na czas wykonania inwestycji działek 355 i 344 obręb Olszyny, gm. Myszyniec.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś organ prowadzący postępowanie zasięga opinii właściwych organów w zakresie określenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym Burmistrz Myszyńca pismami z dnia 28 grudnia 2022 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce – Wody Polskie z prośbą o wyrażenie opinii. Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce pismem z dnia 4 stycznia 2023 r. przekazał sprawę zgodnie z właściwością do Ministra Infrastruktury. W związku z tym, iż rozpatrzenie przedmiotowej sprawy przez Burmistrza Myszyńca zależy od uprzedniego zajęcia stanowiska organu opiniującego jakim jest Minister Infrastruktury informuję, iż z przyczyn niezależnych od organu sprawa nie zostanie załatwiona w terminie. Przewiduje się załatwienie sprawy w terminie do dnia 10 listopada 2023 r.

Zgodnie z art. 37 § 1 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia jeżeli: 1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); 2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Zgodnie z art. 37 § 2 Kpa ponaglenie należy uzasadnić.

Burmistrz Myszyńca