Myszyniec, dnia 31 lipca 2023 r.

IN.GP.6220.21.2022

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm., zwana dalej Kpa) w związku z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm., zwaną dalej „ustawą ooś”) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, iż w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętego na wniosek spółki Estigo Solar Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Porcelanowej 23, 40-246 Katowice, reprezentowanej przez Członka Zarządu Pana Krzysztofa Kowackiego, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, w dniu 31 lipca 2023 r. wydano postanowienie o zawieszeniu przedmiotowego postepowania. Miejsce lokalizacji inwestycji to działka oznaczona numerem ewidencyjnym 71/3 obręb 0012 Myszyniec Stary, gmina Myszyniec.

Zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy ooś do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się przepis art. 49 Kpa. Przepis ten wskazuje, iż strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego niniejsze obwieszczenie umieszczono na: tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, na tablicy informacyjnej miejscowości Myszyniec Stary, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „obwieszczenia, ogłoszenia” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Zgodnie z art. 63 ust 5a ustawy ooś jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania, strona nie złoży raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofane.

Na podstawie art. 144 i art. 129 §3 Kpa, w związku z art. 63 ust. 6 ustawy ooś na postanowienie o zawieszeniu postępowania stronom nie przysługuje zażalenie.

Burmistrz Myszyńca