Myszyniec, dn. 18.09.2023 r.

Uwaga! Zmiana miejsca sesji!

 

XL sesja Rady Miejskiej odbędzie się  22 września br. o godzinie 12.00

w sali kinowo-widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej
w Myszyńcu, Plac Wolności 58.

Przewodniczący Rady Miejskiej

 /-/  Sławomir Archacki


Myszyniec, dn. 13.09.2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myszyńcu

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 września 2023 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie projektów sporządzonych spisów i kart inwentaryzacyjnych mienia komunalnego przewidzianego do regulacji stanu prawnego.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyniec na lata 2023-2029,
  • zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2023 rok,
  • ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Myszyniec oraz zasad i trybu nadawania i noszenia,
  • ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
  • wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony budynku użyteczności publicznej składającego się z 3 lokali użytkowych położonych w Myszyńcu przy ul. Kasztanowej 16A, 16B i 16C,
  • wyrażenia zgody na wydzierżawienie części budynku na okres kolejnych 3 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,
  • wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej,
  • wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce i do Sądu Rejonowego w Ostrołęce na kadencję 2024-2027.
  • udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie obrad XL sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej  

/-/  Sławomir Archacki