Burmistrz Myszyńca ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami komunalnymi i obsługi przedsiębiorców w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe,
 • posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w administracji publicznej,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku, a w szczególności w zakresie:
 • ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • ustawy o odpadach,
 • ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • ustawy Ordynacja podatkowa,
 • ustawy Prawo przedsiębiorców,
 • ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • ustawy o samorządzie gminnym.
 1. WYMAGANIA DODATKOWE:
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
 • odporność na stres, komunikatywność, dyspozycyjność, obowiązkowość,
 • wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz obsługi Internetu, poczty elektronicznej i urządzeń biurowych.
 1.  ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
 • obsługa mieszkańców w zakresie opłaty śmieciowej;
 • przyjmowanie deklaracji dotyczących wysokości opłaty śmieciowej i ich analiza;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących opłaty śmieciowej;
 • prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej opłaty śmieciowej;
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi;
 • prowadzenie spraw związanych z Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO);
 • prowadzenie spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz pielęgnacji zieleni;
 • prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczenia majątku gminy;
 • obsługa centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
 • opieka i utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Myszyniec;
 • przygotowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych z zakresu gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz ubezpieczenia majątku Gminy;
 • przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach z niniejszego stanowiska;
 • przygotowanie materiałów informacyjnych o zadaniach realizowanych na niniejszym stanowisku;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych;
 • zastępstwo na stanowisku ds. obsługi i rozliczeń podatku VAT oraz egzekucji należności pieniężnych.
 1. WARUNKI  PRACY:
 • Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym  umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy (przewidywane zatrudnienie: listopad 2023 r.)
 • podstawowy system czasu pracy 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku,   od godziny 8.00 do godziny 16.00,
 • obsługa monitora ekranowego przez co najmniej 4 godziny dziennie,
 • stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, bez windy, budynek urzędu jest wyremontowany, docieplony. Warunki pracy są w nim bezpieczne i higieniczne. Budynek nie jest dostosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim.
 1. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
 • podpisany własnoręcznie życiorys (CV),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (uwiarygodnione własnoręcznie za zgodność z oryginałem),
 • kopie innych dokumentów: świadectw pracy dokumentujących staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia), zaświadczenie o odbyciu stażu lub przygotowania zawodowego, ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach (uwiarygodnione własnoręcznie za zgodność z oryginałem),
 • uwiarygodniona (potwierdzona własnoręcznie za zgodność z oryginałem) kopia prawa jazdy kat. B,
 • kwestionariusz osobowy według wzoru (załącznik nr 1) dołączonego do niniejszego ogłoszenia (dostępny na stronie http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl),
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (wg wzoru – zał. nr 2),
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (wg wzoru – zał. nr 2),
 • oświadczenie o niekaralności (wg wzoru – zał. nr 2),
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie (wg wzoru – zał. nr 2).
 1. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami komunalnymi i obsługi przedsiębiorców” w terminie do dnia 30 października 2023 r. do godz. 15.00:
 • - osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Myszyńcu (parter) lub
 • - pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.


Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do urzędu po upływie w/w terminu, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Kandydaci spełniający wymagania formalne (określone w ogłoszeniu w pkt 1.1-1.8), zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 3 dni o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 Myszyniec, dnia 16 października 2023 r.    

Burmistrz Myszyńca

/-/ Elżbieta Abramczyk

Załączniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWSKO URZĘDNICZE ds. gospodarki odpadami komunalnymi i obsługi przedsiębiorców w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu (26.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWSKO URZĘDNICZE ds. gospodarki odpadami komunalnymi i obsługi przedsiębiorców w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu (228.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OBOWIAZEK INFORMACYJNY RODO (194.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 - Kwestionariusz_osobowy 2023 (17.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 - oświadczenia 2023 (14.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument