Myszyniec, dnia 25 października 2023 r.

IN.GP.6220.2.2022

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm. zwana dalej Kpa), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm. zwana dalej ustawą ooś) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, iż w dniu 25 października 2023 r. wydana została decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętego na wniosek spółki spółki Copernic Black Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lekarskiej 1, 31-203 Kraków, reprezentowanej przez Pana Michała Marzec dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Wolkowe o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” planowanego do realizacji na działce numer 679/2 Wolkowe.

W dniu 9 października 2023 r. wpłynął wniosek spółki Copernic Black Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lekarskiej 1, 31-203 Kraków reprezentowanej przez Pełnomocnika Zarządu Panią Kingę Krukar w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanych. Wycofanie wniosku przez Inwestora skutkuje brakiem możliwości dalszego prowadzenia postępowania i wymaga jego umorzenia ze względu na bezprzedmiotowość. 

Od decyzji w sprawie umorzenia służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce z siedzibą przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka, za pośrednictwem Burmistrza Myszyńca. Czternastodniowy termin na wniesienia odwołania od przedmiotowej decyzji rozpoczyna się po 14 dniach od daty publicznego obwieszczenia i udostępnienia na stronach internetowych. Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia nastąpiło w dniu 25 października 2023 r.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś zastosowano przepis art. 49 Kpa, w myśl którego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień:

1.     na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec,

2.     na tablicy informacyjnej sołectwa Wolkowe II, gmina Myszyniec,

3.     na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl),

4.     na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Burmistrz Myszyńca