Myszyniec, dnia 19 grudnia 2023 r.

IN.GP.6220.21.2020.2023

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm., zwaną dalej ustawą ooś) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm., zwana dalej Kpa) zawiadamiam, iż dnia 19 grudnia 2023 r. została wydana decyzja Burmistrza Myszyńca znak IN.GP.6220.21.2020.2023 umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Myszyniec Stary II o mocy do 1 MW na części działki nr 198, obręb Myszyniec Stary wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem”.

Decyzja oraz dokumentacja sprawy znajdują się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej do wglądu w godzinach pracy urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce z siedzibą przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka, za pośrednictwem Burmistrza Myszyńca. Czternastodniowy termin na wniesienie odwołania od przedmiotowej decyzji rozpoczyna się po 14 dniach od daty publicznego obwieszczenia i udostępnienia na stronach internetowych. Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia nastąpiło w dniu 19 grudnia 2023 r.

Burmistrz Myszyńca