Myszyniec, dn. 23.01.2024 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myszyńcu

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2024 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  • 6.1.nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Gminy Myszyniec” Panu Stanisławowi Nossarzewskiemu,
  • 6.2.nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Gminy Myszyniec” Panu Ryszardowi Tomaszowi Ropiak,
  • 6.3.przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2024-2028”,
  • 6.4. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
  • 6.5. określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji,
  • 6.6. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Myszyńca.
 7.  Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji stałych za rok 2023.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie obrad XLV sesji Rady Miejskiej.

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Sławomir Archacki

Transmisja z Sesji