PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU

O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 4 września 2018 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej.

5.   Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.   Interpelacje i zapytania radnych.

7.   Odpowiedzi na interpelacje.

8.   Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)      ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych,

b)      sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszyniec,

c)       projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Myszyniec,

d)      przyjęcia do realizacji „Programu wsparcia eksploatacji ekologicznych źródeł ciepła w Gminie Myszyniec”,

e)      wyrażenia zgody na realizację przez Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu operacji pn. „Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu poprzez modernizację sali widowiskowej wraz z wyposażeniem”,

f)       zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2018-2022,

g)      zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2018 rok.

9.   Wolne wnioski i informacje.

10.   Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                

                                                                                                                                      /-/   Sławomir Świtaj

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/   Sławomir Świtaj