Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym

(Dz.U. z 2015r. poz. 1916 ze zm.) Burmistrz Myszyńca ogłasza konkurs ofert na realizację w 2018 roku - niżej wymienionych zadań publicznych realizowanych w wykonaniu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego na rok 2018.

 

I. ZADANIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU OFERT

 

1. Zadanie – Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z terenu gminy Myszyniec

Zakres zadania - Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć z dziećmi wychowującymi się w trudnych warunkach rodzinnych, głównie w rodzinach z problemem alkoholowym. Prowadzone zajęcia mają mieć charakter wspomagający rodzinę poprzez objęcie dzieci działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi. Ponadto zajęcia powinny ukazywać pozytywne postawy promujące życie bez alkoholu i narkotyków.

 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ WW. ZADANIA

1. Na realizację zadań zostaną przeznaczone środki ujęte w Uchwale Budżetowej na rok 2018

Rady Miejska w Myszyńcu Nr XXIII/238/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

2. Na realizację zadania przeznacza się środki w wysokości: 16.450,00 zł

 

III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Zadanie – winno być realizowane na terenie miasta Myszyńca w okresie: październik/grudzień - 2018r.  Zajęcia prowadzone przez pięć dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku przez cztery godziny dziennie od godz. 12ºº do 16 ºº.

Odbiorcy zadania: dzieci z terenu gminy Myszyniec.

 

Celem zadania jest organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z gminy Myszyniec  a w szczególności zadań w zakresie rozwoju osobowości dziecka, budowaniu własnego systemu wartości, postępów w nauce oraz kształtowaniu relacji społecznych opartych na wzajemnej pomocy. Przeciwdziałaniu wszelkim przejawom agresji, niewłaściwym zachowaniom, w tym prowadzeniu zajęć o profilaktyce uzależnień na poziomie uniwersalnym.

 

IV. ZASADY REALIZACJI ZADAŃ:

1. Zadania mogą realizować podmioty wymienione w art.3 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym, tj. podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności  dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art.2 ustawy o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Podstawą realizacji zadania będzie umowa z wybranymi oferentami.

3. Środki z przyznanej dotacji mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków:

1) przewidzianych w ofercie i uwzględnionych w kosztorysie;

2) spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;

3) faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania,

4) możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi

i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;

4. Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji, uznaje się w szczególności:

1) zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;

2) wydatki związane z działalnością gospodarczą;

3) odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;

4) koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień.

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Złożone oferty są oceniane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję konkursową, która zostanie powołana odrębnym Zarządzeniem Burmistrza Myszyńca.

2. Ocena formalna obejmuje sprawdzenie kompletności oferty zgodnie z wymaganiami

ogłoszenia konkursowego, w szczególności Komisja sprawdza czy:

1) oferta została złożona przez podmiot uprawniony,

2) oferta została wypełniona kompletnie i czytelnym pismem,

3) oferta została złożona na zadanie określone w ogłoszeniu,

4) oferta zawiera wszystkie wymagane załączniki,

5) oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie.

3. Jeżeli poszczególne oferty zawierać będą braki formalne, które to braki dadzą się usunąć, organizator konkursu wezwie oferenta do niezwłocznego ( tj. w terminie 3 dni od wezwania) usunięcia tych braków pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia.

4. Jeśli oferta spełnia wymagania formalne zostaje dopuszczona do oceny merytorycznej.

5. Oceny merytorycznej ofert dokonuje Komisja, stosując następujące kryteria:

1) sposób realizacji zadania (pomysłowość, metody) (od 1 do 10 punktów)

2) adekwatność kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania

(od 1 do 10 punktów)

3) proponowany udział środków finansowych własnych na realizację zadania publicznego (od 1 do 10 punktów)

4) osiągalność i realność celów (od 1 do 10 punktów)

5) rzetelność i poprawność rozliczenia dotychczas otrzymanych środków z budżetu gminy na

realizację zadań publicznych (od 1 do 10 punktów)

6) zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne do realizacji zadania (od 1 do 10 punktów)

7) doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań (od 1 do 10 punktów)

8) liczebność i charakterystyka grup odbiorców (od 1 do 10 punktów)

6. Ocenę merytoryczną ustala się przez zsumowanie punktów z każdego kryterium (max. 80

pkt).

7. Komisja sporządza ranking ofert kolejno według uzyskanej liczby punktów, zaczynając od

najwyższej.

8. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty w terminie do dn. 09 października 2018 roku do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu przy ul. Plac Wolności 60 lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonej kopercie podpisanej: „Konkurs ofert – zdrowie publiczne 2018". O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub złożenia oferty w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Wypełniając w ofercie część II „Szczegółowy sposób realizacji zadania” należy w szczególności uwzględnić:

1) sposób realizacji zadania ze wskazaniem przyjętych metod i rozwiązań,

2) wskazanie celu, który ma być osiągnięty wskutek realizacji zadania,

3) wskazanie grup odbiorców do których zadanie jest adresowane oraz ich liczebność.

 

VII. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA WYBORU OFERT ORAZ TERMIN I SPOSÓB

OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU OFERT

 

1. Wybór oferty na wykonanie zadania dokonany zostanie w terminie do 14 dni od daty zakończenia składania ofert, a wynik wyboru ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

2.Propozycję otrzymania dotacji uzyska organizacja, której oferta zdobyła najwyższą liczbę punktów, co oznacza, że nie oferta zaopiniowana pozytywnie nie gwarantuje otrzymanie środków finansowych z budżetu Gminy Myszyniec.

3. W przypadku przyznania dofinansowania w kwocie mniejszej niż wnioskowana, Oferent w wyznaczonym terminie będzie zobowiązany do przedstawienia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz korekty harmonogramu realizacji zadania.

4. Nieprzedłożenie wymaganych dokumentów, wskazanych w ust. 4 w wyznaczonym terminie,

traktowane będzie jako rezygnacja z przyznanej dotacji.

5. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty;

2) żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 

VIII. SPOSÓB ODWOŁANIA SIĘ OD ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT

 

Od wyników konkursu można odwołać się do Burmistrza Myszyńca w terminie 7 dni od ogłoszenia, o którym mowa w rozdz. VII. Burmistrz Myszyńca w wyniku rozpatrzenia odwołania może:

1) powierzyć realizację zadania,

2) zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu których przez oferenta powierzy mu realizację zadania,

3) podtrzymać swoją decyzję o nie powierzaniu zadania oferentowi.

 

IX. WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:

 

1) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;

2) Statut podmiotu lub inny dokument potwierdzający przedmiot działalności oferenta w zakresie spraw objętych zadaniami z art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym;

3) oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;

4) oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;

6) oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści:

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. –

podstawa art. 17 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r o zdrowiu publicznym (Dz. U poz. 1916 ze zm.).

 

X. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA KONKURSU OFERT PRZED UPŁYWEM TERMINU NA ZŁOŻENIE OFERT ORAZ MOŻLIWOŚCI PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZŁOŻENIA OFERT I TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA

KONKURSU OFERT

 

Burmistrz Myszyńca zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

XI. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY I DOKUMENTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ROZDZIALE X.

 

Oferty należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres podmiotu składającego ofertę) z dopiskiem „Konkurs ofert – zdrowie publiczne 2018", na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Oferta oraz załączniki powinny być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione, wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia.

 

XII. SPOSÓB I TERMINY PRZEKAZANIA ŚRODKÓW NA RZECZ

REALIZATORÓW ZADAŃ.

1. Środki finansowe przyznane w ramach konkursu do kwoty 16.450,00zł zostaną przekazane

jednorazowo w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust.1, będzie dotyczyło wypłacanej kwoty i obejmowało sprawozdanie oraz zestawienie poniesionych wydatków wraz z dowodami ich poniesienia.

Pobierz: