O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia 2018 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej.

5.   Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.   Interpelacje i zapytania radnych.

7.   Odpowiedzi na interpelacje.

8.   Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)       powołania i ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej,

b)       powołania komisji skarg, wniosków i petycji,

c)       powołania komisji rewizyjnej,

d)       ustalenia diety dla przewodniczącego Rady Miejskiej w Myszyńcu,

e)       ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Myszyńca,

f)        ustalenia terminu wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Wolkowe I,

g)       ustalenia terminu wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Wolkowe II,

h)       ustalenia terminu wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Zalesie,

i)         Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,

j)         przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,

k)       określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

l)         podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,

m)     ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

n)       uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze  Gminy Myszyniec,

o)       uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

p)       zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie,

q)       oddania w najem lokalu użytkowego na okres 3 miesięcy,

r)        udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

s)       ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkól, przedszkoli
i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji,

t)        zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2018-2022,

u)       zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2018 rok,

v)       uchwalenia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2019-2022,

w)     uchwalenia uchwały budżetowej gminy Myszyniec na 2019 rok.

9.   Wolne wnioski i informacje.

10.   Zamknięcie obrad II sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                

                                                                                                                       /-/  Sławomir Archacki