Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/19 Burmistrza Myszyńca dzień 2 maja 2019 roku (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu. Dzień ten będzie odpracowany w sobotę 13 kwietnia 2019 roku, tego dnia Urząd będzie czynny w godz. 8.00 – 16.00.

   Sekretarz Gminy

/-/ Daniel Walijewski


Zarządzenie Nr 32/19
Burmistrza Myszyńca 
z dnia 22 marca 2019 roku

w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w miesiącu maju 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu z obowiązkiem odpracowania

 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

  • 1 Ustanawiam dzień 2 maja 2019 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu.
  • 2 Odpracowanie dnia 2 maja 2019 r. ustalam na dzień 13 kwietnia 2019 r. (sobota).
  • 3 Ustalam godziny pracy Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w dniu 13 kwietnia 2019 r. na 8.00 – 16.00
  • 4 Zobowiązuje Sekretarza Gminy do poinformowania mieszkańców Gminy Myszyniec o ustaleniach wynikających z niniejszego zarządzenia poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.myszyniec.pl  oraz na drzwiach wejściowych do budynku Urzędu.
  • 5 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
  • 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

/-/ mgr Elżbieta Abramczyk