O B W I E S Z C Z E N I E
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 grudnia 2019 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się IX Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 
1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej.

5.   Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.   Interpelacje i zapytania radnych.

7.   Odpowiedzi na interpelacje.

8.   Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)      przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszyniec,

b)      szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

c)      wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Myszyniec,

d)      wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

e)      zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Myszyniec.

9.   Wolne wnioski i informacje.

10.   Zamknięcie obrad IX sesji Rady Miejskiej.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 /-/  Sławomir Archacki