O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 marca 2020 roku o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się XII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej.

5.   Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

6.   Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019.

7.   Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Myszyniec w roku 2019.

8.   Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)       regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myszyniec,

b)      zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Myszyniec,

c)       ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów za ich osiągnięcia
w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, z uwzględnieniem realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których  organem prowadzącym jest Gmina Myszyniec,

d)      planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2020 roku,

e)      określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

f)        zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnej Administracji Palcówek Oświatowych,

g)       uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku,

h)      przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Myszyniec,

i)        ustalenia diety dla przewodniczącego Rady Miejskiej w Myszyńcu,

j)        wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

k)       likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu w celu zawiązania spółki prawa handlowego,

l)        udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadanie z zakresu drogownictwa,

m)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszyniec na lata 2020-2027,

n)      zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2020 rok.

9.   Zapoznanie z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej.

10.  Wolne wnioski i informacje.

11.  Zamknięcie obrad XII sesji Rady Miejskiej.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                 

                                                                                                                       /-/  Sławomir Archacki