O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2020 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej.

5.   Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

6.   Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019.

7.   Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Myszyniec w roku 2019.

8.   Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)       planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2020 roku,

b)      określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

c)       zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnej Administracji Palcówek Oświatowych,

d)      przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Myszyniec,

e)      wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

f)        zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

g)       likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu w celu zawiązania spółki prawa handlowego,

h)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadanie z zakresu drogownictwa,

i)        zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszyniec na lata 2020-2027,

j)        zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2020 rok.

9.   Wolne wnioski i informacje.

10.  Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

  /-/  Sławomir Archacki

INORMACJA!
W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego Sesja Rady Miejskiej 25 marca 2020 r. (środa) o godz. 14.00 odbędzie się tylko z udziałem radnych i pracowników Urzędu.

Kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów i mieszkańców zachęcamy do oglądania w Internecie.