PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU

O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 4 września 2018 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej.

5.   Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.   Interpelacje i zapytania radnych.

7.   Odpowiedzi na interpelacje.

8.   Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)      ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych,

b)      sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszyniec,

c)       projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Myszyniec,

d)      przyjęcia do realizacji „Programu wsparcia eksploatacji ekologicznych źródeł ciepła w Gminie Myszyniec”,

e)      wyrażenia zgody na realizację przez Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu operacji pn. „Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu poprzez modernizację sali widowiskowej wraz z wyposażeniem”,

f)       zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2018-2022,

g)      zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2018 rok.

9.   Wolne wnioski i informacje.

10.   Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                

                                                                                                                                      /-/   Sławomir Świtaj

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/   Sławomir Świtaj

 

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa mazowieckiego w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (415.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 i 1000) podaje się do publicznej wiadomości:

ZARZĄDZENIE Nr 91 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

Pobierz:

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU

O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 czerwca 2018 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się XXVI Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej.

5.   Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.   Interpelacje i zapytania radnych.

7.   Odpowiedzi na interpelacje.

8.   Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)       wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej,

b)       przyjęcia do realizacji „Programu wsparcia eksploatacji ekologicznych źródeł ciepła w Gminie Myszyniec”,

c)       maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży podawania napojów alkoholowych,

d)       udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

e)       wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenie sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Myszyniec w 2018 roku,

f)        nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Myszyniec Stary,

g)       ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Myszyńca,

h)       zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2018-2022,

i)         zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2018 rok.

9.   Wolne wnioski i informacje.

10.   Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/   Sławomir Świtaj