Drogi Mieszkańcu Gminy!

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Myszyniec zakończyła sporządzanie Planu gospodarki niskoemisyjnej,współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej”.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem, stanowiącym narzędzie budowania strategii rozwoju Gminy Myszyniec opartej na zrównoważonej polityce energetycznej.

Celem nadrzędnym opracowania Planu było ustalenie potrzeb i problemów występujących na terenie Gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz wyznaczenie kierunków działań, które mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tzn.:

 • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych (OZE),
 • redukcji zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej.


Na potrzeby Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Myszyniec opracowano Bazową Inwentaryzację Emisji (BEI) – bazę danych zawierającą wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w Gminie Myszyniec oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach.

Zgodnie z wynikami BEI całkowita emisja dwutlenku węgla z obszaru Gminy Myszyniec w 2014 roku wyniosła 27556,71 ton. Największy udział w emisji CO2 w Gminie Myszyniec w 2014 roku miała grupa społeczeństwa – 67%. Na sektor transportu przypadło ok. 23% całkowitej emisji CO2. Sektor samorządu oraz gospodarki wodno-ściekowej stanowiły łącznie ok. 10% całkowitej emisji CO2 z obszaru Gminy Myszyniec.

Wynik Bazowej Inwentaryzacji Emisji (BEI) oraz zidentyfikowane obszary problemowe Gminy Myszyniec umożliwiły ustalenie optymalnych kierunków interwencji w zakresie spełnienia zobowiązań określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym UE, na które składają się:

‒   długoterminowa strategia, cele i zobowiązania:

 • wizja zrównoważonej energetycznie przyszłości Gminy Myszyniec,
 • cele strategiczne,
 • priorytety zadaniowe;

‒   krótko/średnioterminowe działania i zadania:

 • zadania operacyjne.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Myszyniec stanowić będzie narzędzie budowania strategii rozwoju Gminy opartej na zrównoważonej polityce energetycznej. Ukierunkowanie na gospodarkę niskoemisyjną stanowić będzie kluczowy krok w kierunku zapewnienia stabilnego środowiska oraz długofalowego i zrównoważonego rozwoju Gminy Myszyniec.

Realizacja długoterminowej strategii zapewni wielowymiarowe korzyści ekologiczne, ekonomiczne i społeczne:

‒   korzyści ekologiczne:

 • poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Myszyniec,
 • włączenie się Gminy Myszyniec w ograniczenie globalnych, negatywnych skutków zmian klimatu,
 • ochrona środowiska naturalnego i przestrzeni Gminy przed zanieczyszczeniami i degradacją.

‒   korzyści ekonomiczne:

 • oszczędność środków budżetowych na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej,
 • wzrost efektywności energetycznej budynków i obiektów,
 • zwiększenie sprawności wytwarzania energii,
 • zastosowanie rozwiązań innowacyjnych w zakresie produkcji, dystrybucji i użytkowania energii, w tym odnawialnych źródeł energii.
 • racjonalizacja użytkowania energii oraz ograniczenie kosztów związanych z jej użytkowaniem,
 • wzrost bezpieczeństwa energetycznego,
 • stworzenie nowych miejsc pracy związanych z realizacją zadań inwestycyjnych,
 • poprawa wizerunku Gminy Myszyniec jako wspierającej działania innowacyjne i proekologiczne,
 • podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy (czyste powietrze i środowisko jako element przyciągający turystów).


‒   korzyści społeczne:

 • poprawa warunków, jakości i komfortu życia ludności w Gminie,
 • ochrona zdrowia społeczeństwa w Gminie, w tym spadek zachorowalności na choroby płuc, układu krążenia, skóry itp.,
 • wzrost świadomości społecznej na temat skutków zmian klimatu,
 • wzrost postaw prośrodowiskowych wśród mieszkańców i przedsiębiorców związanych z ochroną powietrza i środowiska naturalnego.


Dokument w znaczący sposób podniesie szanse Gminy i jej Mieszkańców na uzyskiwanie dofinansowań ze środków krajowych i Unii Europejskiej.

Dokument dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, a także w zakładce Plan gospodarki niskoemisyjnej na stronie internetowej Urzędu: www.myszyniec.pl

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane projektem pn. „Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Myszyniec” mogą składać wnioski i uwagi do projektu w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60.

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, bezpośrednio lub pod numerem telefonu (29) 77-21-141 wew. 16 (p. Sylwia Szubzda).

Dziękujemy Mieszkańcom za aktywny udział w przygotowaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla naszej Gminy.


Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załączniki