Gmina Myszyniec jest w trakcie realizacji projektu pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Myszyniec”

Dziękujemy Mieszkańcom za aktywny udział w przygotowaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla naszej Gminy w postaci wypełnionych ankiet. Złożone bądź przesłane internetowo ankiety posłużyły do opracowania Bazowej Inwentaryzacji Emisji (BEI) – bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w Gminie Myszyniec oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach.

Zgodnie z wynikami BEI całkowita emisja dwutlenku węgla z obszaru Gminy Myszyniec w 2014 roku wyniosła 27556,71 ton. Największy udział w emisji CO2 w Gminie Myszyniec w 2014 roku miała grupa społeczeństwa – 67%. Na sektor transportu przypadło ok. 23% całkowitej emisji CO2. Sektor samorządu oraz gospodarki wodno-ściekowej stanowiły łącznie ok. 10% całkowitej emisji CO2 z obszaru Gminy Myszyniec.

Raport z inwentaryzacji obszaru gminy Myszyniec został przedstawiony w formie graficznej  na kolorowej mapie dostępnej poniżej.

Wynik Bazowej Inwentaryzacji Emisji (BEI) oraz zidentyfikowane obszary problemowe Gminy Myszyniec umożliwiły ustalenie optymalnych kierunków interwencji w zakresie spełnienia zobowiązań określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym UE, na które składają się:

  • długoterminowa strategia, cele i zobowiązania:
    • wizja zrównoważonej energetycznie przyszłości Gminy Myszyniec,
    • cele strategiczne,
    • priorytety zadaniowe;
  • krótko/średnioterminowe działania i zadania:
    • zadania operacyjne.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Myszyniec stanowić będzie narzędzie budowania strategii rozwoju Gminy opartej na zrównoważonej polityce energetycznej. Ukierunkowanie na gospodarkę niskoemisyjną stanowić będzie kluczowy krok w kierunku zapewnienia stabilnego środowiska oraz długofalowego i zrównoważonego rozwoju Gminy Myszyniec.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest opracowywany przez firmę EKOD Niska Emisja Marcin Cząstkiewicz, ul. Most Kopański 37, która została wybrana w drodze zapytania ofertowego. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym mającym na celu wskazanie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy. Plan pozwoli określić kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, którego głównymi założeniami są: zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza w gminie.

Na opracowanie dokumentu Gmina Myszyniec pozyskała w konkursie nr 2/POIiŚ/9.3/2013 ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w wysokości 85% ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013.

Załączniki