UWAGA! UCZESTNICY PROGRAMU USUWANIA FOLII ROLNICZYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH NA TERENIE GMINY MYSZYNIEC

Informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Myszyniec, uczestniczących w programie usuwania folii rolniczych z gospodarstw rolnych, którzy zobowiązali się do przywiezienia w/w odpadów na plac targowiska w Myszyńcu przy ul. Targowej o realizacji i odbiorze odpadów oraz o konieczności:

1) oddzielnego składowania i sortowania odpadów na niżej wymieniona grupy:

- folia z bel (biała, zielona i transparentna/przeźroczysta może być razem, mogą też być razem worki po nawozach, ale nie typu Big-Bag),

- folia z pryzm (czarna i czarno – biała może być razem),

- Big – Bag, (tylko Big-Bag)

- siatki i sznurki

2) prawidłowego przygotowania odpadów polegających na:

- NIE wkładaniu i NIE zawijaniu do środka folii i worków oraz do Big – Bagów innych odpadów takich jak opony, sianokiszonkę, śmieci itp.,

- usuwaniu i wytrzepywaniu z folii innych zanieczyszczeń, w tym dużych ilości ziemi.

Dopuszczalne są śladowe ilości zabrudzeń ziemią.

Duże ilości ziemi  w odpadach folii wpływają negatywnie na wagę i w konsekwencji mogą negatywnie wpłynąć na pozostałych uczestników programu.

3) załadunku odpadów zgodnie z rodzajem  kontenera lub samochodu, stosując się do poleceń obsługi odbierającej odpady.

W celu umożliwienia uczestnikom programu odpowiedniego przygotowania odpadów do odbioru ustala się, że harmonogram odbioru będzie realizowany od 3 lipca 2020 r. Prosimy posiadać ze sobą dowód osobisty w celu spisania protokołu.

Nie będzie odbierana folia nieposegregowana, ponieważ kwalifikuje się ona do odpadów zmieszanych, które nie są objęte programem. Takie odpady właściciele gospodarstw rolnych będą zmuszeni wywieźć na własny koszt.

 

Harmonogram odbioru odpadów z folii rolniczych,

siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag

 

Miejscowość:

Data

Godzina

 Rolnicy zobowiązani

są do transportu we własnym zakresie

(odpowiednio posegregowanych odpadów)

na plac targowiska

w Myszyńcu

Charciabałda

3 lipiec 2020r.

od 9.00 do 16.00

Cięćk

Drężek

Gadomskie

Zawodzie

Krysiaki

6 lipiec 2020r.

od 9.00 do 16.00

Niedźwiedź

Myszyniec – Koryta

7 lipiec 2020r.

od 9.00 do 16.00

Myszyniec Stary

Olszyny

Pełty

8 lipiec 2020r.

od 9.00 do 16.00

Białusny Lasek

Wolkowe

10 lipiec 2020r.

od 9.00 do 16.00

Zdunek

9 lipiec 2020r.

od 14.00 do 19.00

Myszyniec

Świdwiborek

Zalesie

13 lipiec 2020r.

od 9.00 do 16.00

Wydmusy

Wykrot

14 lipiec 2020r.

 

od 9.00 do 16.00

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW
O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2020 r. o godz. 1330 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów z następującym porządkiem obrad:

1.   Otwarcie posiedzenia.

2.   Analiza umorzeń podatków.

3.   Zaopiniowanie uchwał na XV sesję Rady Miejskiej.

4.   Sprawy różne.

5.   Zamknięcie posiedzenia.

 Przewodniczący Komisji:

/-/Marek Trzciński

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca 2020 roku o godz. 1330 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 1, odbędzie się XV Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Myszyniec za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrz Myszyńca.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.
  1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Myszyniec wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok,
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Myszyńca absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2019 rok.
 9. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021,
  2. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
  3. wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego,
  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadanie z zakresu drogownictwa,
  5. nadania nazw ulic na terenie miejscowości Myszyniec,
  6. przyjęcia Programu Ochrony środowiska dla Gminy Myszyniec na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 roku
  7. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszyniec na lata 2020-2027,
  8. zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2020 rok.
 10. Zapoznanie z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 /-/  Sławomir Archacki

Pobierz:

Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. (958.1kB) Zapisz dokument
Zgłoszenie zał. nr 1 (12.8kB) Zapisz dokument
Oświadczenie zał. nr 2 (11.6kB) Zapisz dokument
Informacja RODO zał. nr 3 (14.1kB) Zapisz dokument
Procedura naboru rachmistrzów do PSR2020 (85.9kB) Zapisz dokument

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI INFRASTRUKTURY,

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA

 
O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 czerwca 2020 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Przedsiębiorczości i Rolnictwa z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie posiedzenia.

2.   Analiza gruntów wiejskich i budynków komunalnych.

3.   Sprawy różne.

4.   Zamknięcie posiedzenia.

  Przewodniczący Komisji:

 /-/  Robert Rydel

 

 

Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR
o dotację na swoją działalność.  Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca  2020 r. i potrwa
do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.

By sięgnąć po wsparcie z ARiMR, które jest finansowane z budżetu państwa, koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Teraz figuruje w nim 9124 organizacji tego typu. Najwięcej w województwach wielkopolskim – 1380 kół, lubelskim - 1182 i mazowieckim - 1173. Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby jego członków. I wynosi: 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków
i 5 tys. zł  – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób. Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę nadającą im osobowość prawną, umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, mogą powstawać nie tylko na wsiach. Mogą być one być tworzone również w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast.

 

–  Z roku na rok program wsparcia dla KGW cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdza wzrost liczby kół, które wnioskują o pomoc.  W 2018 r. ze wsparcia skorzystało ponad 4,8 tys. kół, które otrzymały łącznie ok. 16,3 mln zł.  Rok później pomoc w kwocie 29,7 mln zł trafiła już do blisko 8,6 tys. kół.  - Cieszę się, że ARiMR może współpracować z kołami gospodyń wiejskich, które odgrywają ważną rolę w aktywizowaniu lokalnych społeczności, integrowaniu mieszkańców, budowaniu wspólnoty,
jak i kultywowaniu polskich tradycji  – mówi Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.    

 

Szczegółowe informacje można otrzymać w placówkach ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii
800 380 084 oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Szanowni Państwo! W najbliższy czwartek 11 czerwca 2020 z okazji święta Bożego Ciała odbędzie się otwarcie wystawy zdjęć z Uroczystości Bożego Ciała w Myszyńcu z 27 maja 1937 roku! Gorąco zapraszamy, aby na własne oczy zobaczyć jak 83 lata temu wyglądała ta wspaniała Uroczystość

OGŁOSZENIE

Burmistrza Myszyńca z dnia 4 czerwca 2020 r.

Od dnia 8 czerwca 2020 r. Urząd Miejski w Myszyńcu wznawia bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Interesanci korzystający z obsługi osobistej w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego obowiązani są do: 

1) zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy,

2) wchodzenia do Urzędu jedynie wejściem głównym, 

3) obowiązkowej dezynfekcji rąk (przy wejściu dozownik z płynem),

4) zachowania 2 m odległości od obsługującego pracownika oraz od innych osób. 

Zgodnie z w/w rozporządzeniem dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

Urząd wraca do standardowych godzin pracy od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00.

Informujemy, że KASA Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w budynku Urzędu również wznawia obsługę od dnia 8 czerwca 2020 r. Godziny otwarcia kasy od 8:00 do 15:00

   Burmistrz Myszyńca

/-/ Elżbieta Abramczyk

                                                        

 Internetowa platforma dla lokalnych rolników

 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do skorzystania z serwisu Mazowiecki e-bazarek, który umożliwia tworzenie krótkich łańcuchów dostaw pomiędzy producentami, a konsumentami. To również doskonała, bezpłatna promocja mazowieckich rolników, producentów regionalnej i ekologicznej żywności, usługodawców, twórców rękodzieła oraz kół gospodyń wiejskich.

Działalność serwisu to pomoc za pośrednictwem naszej instytucji mieszkańcom obszarów wiejskich w sprzedaży wytworzonych produktów i usług oraz realizacja hasła „CUDZE CHWALICIE, SWOJE POZNAJCIE”.

Wszelkie informacje dotyczące Mazowieckiego e-bazarku znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://mazowieckiebazarek.pl

 Ogłoszenia bezpłatne!

Na e-Bazarku można sprzedawać:

 1. warzywa i owoce
 2. oleje i oliwy
 3. przetwory owocowo-warzywne
 4. miód i produkty pszczele
 5. napoje
 6. nabiał
 7. kwiaty/byliny/nasiona
 8. zboża
 9. mięso i wędliny
 10. pieczywo, produkty zbożowe
 11. ryby
 12. zioła
 13. drzewa i krzewy iglaste
 14. maszyny i urządzenia

W razie potrzeby można poszerzyć zakres sprzedaży o dodatkowe kategorie.

Od 15 czerwca ruszają w Wojsku Polskim szkolenia rezerwistów, którzy chcą podtrzymać swoje umiejętności, jak i osób, dla których będzie to pierwszy kontakt z Siłami Zbrojnymi.

Dzięki podpisanej przez Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej decyzji zgłoszenia ochotników, którzy w ostatnim czasie ze względu na epidemię koronawirusa utraciły pracę, będą traktowane priorytetowo. W trakcie ćwiczeń, rezerwiści i kandydaci na żołnierzy otrzymają pełne wyżywienie i będą kwaterowani na terenach jednostek. Rezerwiści, czyli osoby, które odbyły zasadniczą służbę wojskową lub mają już przyznany stopień wojskowy mogą liczyć na miesięczne wynagrodzenie od 3,5 tysiąca złotych.

Osoby dla których będzie to pierwszy kontakt z wojskiem będą odbywać swoje ćwiczenie w ramach tak zwanej służby przygotowawczej. Miesięczne wynagrodzenie wynosi w takim przypadku 1,2 tys. zł plus dodatkowe 2,6 tys. zł na zakończenie ćwiczeń. Dodatkowo uzyskają oni status żołnierza rezerwy i będą mogli starać się o zatrudnienie w Wojsku Polskim.

Wprowadzone dzięki decyzji rozwiązanie to realne wsparcie dla osób, których domowe budżety ucierpiały w wyniku epidemii oraz realne wzmocnienie dla Sił Zbrojnych RP.

Priorytetem ministra Mariusza Błaszczaka jest  modernizacja Wojska Polskiego oraz zwiększenie liczebności. Stąd m. in. zainaugurowana w 2018 roku kampania Zostań Żołnierzem i powołanie Biura ds. Programu Zostań Żołnierzem. Obecnie w Wojsku Polskim służy 108 tys. żołnierzy zawodowych.

Źródło: www.gov.pl/web/obrona-narodowa/szkolenia-rezerwy-szansa-dla-tych-ktorzy-stracili-prace

Kontakt z Wojskową Komendą uzupełnień w Ostrołęce:

W sprawie ćwiczeń wojskowych: 261 384 423, 261 384 421, 261 384 419, 600 888 060

W sprawie służby przygotowawczej: 261 384 433; 261 384 430; 261 384 437, 261 384 419; 600 888 060

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub poprzez

O B W I E S Z C Z E N I E

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY  I SPRAW SPOŁECZNYCH

 

 Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 9 czerwca 2020 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z gminy Myszyniec.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

                                                               Przewodnicząca Komisji:

                                                         /-/  Lucyna Maria Zalewska

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” ma przyjemność zaprosić Państwa na spotkania informacyjne z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi zainteresowanych uzyskaniem informacji o możliwości dofinansowania operacji w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

UWAGA! 

Aby wziąć udział w spotkaniu bardzo prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa ze wskazaniem miejsca.
Konieczność ta jest związana z ograniczoną liczbą miejsc.

 

tel. 507 856 135

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prosimy również o zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa w trakcie spotkań, w tym zaopatrzenie się w maseczki zakrywające nos i usta oraz zachowanie bezpiecznej odległości.

 

Terminy i miejsca spotkań:


Z zakresu przedsiębiorczości przez rozwijanie istniejącej działalności gospodarczej

 

 1. 08 czerwca 2020, godz.09:00 - Sala konferencyjna na I piętrze Dworca PKS, ul. Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec
 2. 09 czerwca 2020, godz. 09:00- Centrum Aktywności Lokalnej, Długie 13, 07-431 Czarnia
 3. 16 czerwca 2020, godz. 09:00- Sala Bankietowa "Jagienka", ul. Słoneczna 14, 07-402 Lelis
 4. 17 czerwca 2020, godz. 09:00- Gminny Ośrodek Kultury w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 19, 07-415 Olszewo Borki
 5. 19 czerwca 2020, godz. 12:00- Sala Bankietowa "U Cichosza", ul. Padlewskiego 2, 06-330 Chorzele
 6. 22 czerwca 2020, godz.09:00 - Sala Bankietowa "Jagienka", ul. Słoneczna 14, 07-402 Lelis

 

W ramach projektu grantowego z zakresu zachowania dziedzictwa mający na celu zorganizowanie inicjatyw edukacyjnych na rzecz propagowania folkloru kurpiowskiego lub zorganizowanie warsztatów z zakresu kurpiowskiej sztuki ludowej oraz nauki gry na instrumentach muzycznych.

 

 1. 08 czerwca 2020, godz.12:00 - Sala konferencyjna na I piętrze Dworca PKS, ul. Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec
 2. 09 czerwca 2020, godz. 12:00- Centrum Aktywności Lokalnej, Długie 13, 07-431 Czarnia
 3. 16 czerwca 2020, godz. 12:00- Sala Bankietowa "Jagienka", ul. Słoneczna 14, 07-402 Lelis
 4. 17 czerwca 2020, godz. 12:00- Gminny Ośrodek Kultury w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 19, 07-415 Olszewo Borki
 5. 19 czerwca 2020, godz. 14:00- Sala Bankietowa "U Cichosza", ul. Padlewskiego 2, 06-330 Chorzele
 6. 22 czerwca 2020, godz.12:00 - Sala Bankietowa "Jagienka", ul. Słoneczna 14, 07-402 Lelis

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Od 25 maja obsługa beneficjentów w placówkach ARiMR w pełnym zakresie

Od najbliższego poniedziałku, 25 maja, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić wszystkie sprawy osobiście. W województwie śląskim i powiatach, gdzie zagrożenie epidemiczne jest podwyższone sytuacja będzie monitorowana na bieżąco.

To kolejny etap otwierania 18 maja ARiMR wznowiła częściowo obsługę interesantów w swoich placówkach. Rolnicy mogą załatwić w biurach powiatowych sprawy paszportowe i zgłoszenia zwierzęce, a w oddziałach regionalnych formalności związane z wnioskami inwestycyjnymi czy dotyczące działań premiowych.

Od 25 maja jednostki terenowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą obsługiwały rolników w pełnym zakresie. – Otwieramy wszystkie biura powiatowe i oddziały regionalne, ale jednocześnie na bieżąco monitorujemy sytuację, szczególnie w województwie śląskim i tych powiatach, w których zagrożenie epidemiczne jest podwyższone. W zależności od rozwoju okoliczności będziemy podejmować dalsze decyzje. – powiedział Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Osobiste załatwianie spraw w ARiMR możliwe będzie z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. – Chcemy, aby obsługa klienta odbywała się z poszanowaniem bezpieczeństwa, zarówno rolników, jak i naszych pracowników. Każda jednostka będzie sprawdzana pod kątem bezpieczeństwa na bieżąco. – zapewnił Tomasz Nowakowski.

Na miejscu, w biurach powiatowych, beneficjenci będą mieli m. in. możliwość złożenia wniosku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe w formie elektronicznej (aplikacja eWniosekPlus) za pomocą udostępnianej przez biuro powiatowe sieci przy bieżącym wsparciu technicznym pracownika Agencji. Login i kod dostępu każdorazowo wysyłany jest SMS-em na numer telefonu wnioskodawcy podany w formularzu. Dlatego ważne jest, aby przychodząc do biura powiatowego, zabrać ze sobą telefon komórkowy.

Dostępne pozostają narzędzia pozwalające na złożenie wniosków przez internet oraz usytuowane przy placówkach terenowych Agencji wrzutnie na dokumenty.

 

Noc sobótkowa w Myszyńcu jest plenerową imprezą cykliczną organizowaną na początku lata. Każdego roku przyciąga rotacyjnie około 1000 widzów. Jest to impreza o charakterze rodzinnym. Publiczność stanowią niejednokrotnie całe rodziny.

Stałym elementem imprezy jest „Obrzęd Nocy Sobótkowej” w tegorocznym konkursie wzięły udział trzy zespoły oraz dwóch gawędziarzy z terenu Kurpiowszczyzny. Komisja w tym konkursie przyznała I nagrodę dla zespołu „Kurpiowszczyzna senior” z Myszyńca,  dwie równorzędne II nagrody dla zespołu „Kurpiaki”z Myszyńca oraz zespołu „Poziomecki” z Wykrotu, oraz II wyróżnienia dla Michała Grzegorczyka oraz Alicji Drężek.

W drugiej części imprezy na scenie Amfiteatru w rytmach disco polo zaprezentowały się zespoły FOX, LUKA ROSI, ONE WINNER gwiazdą tegorocznej imprezy był zespół VEEGAS.

Po koncertach zaproszonych zespołów do późnych godzin nocnych uczestnicy Nocy Sobótkowej bawili się z DJ-em w klimatach Disco Polo

BURMISTRZ MYSZYŃCA dnia 25 czerwca 2019 r. OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

 Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych, Wolkowe 1

 

Organ prowadzący szkołę:

Gmina Myszyniec, adres: Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

 

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolkowych, adres: Wolkowe 1, 07-430 Myszyniec

Pobierz

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych (2.6MB)

OBOWIAZEK INFORMACYJNY RODO (841kB)

BURMISTRZ MYSZYŃCA dnia 25 czerwca 2019 r. OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

Publicznej Szkoły Podstawowej w Wydmusach, Wydmusy 117 K

 

Organ prowadzący szkołę:

Gmina Myszyniec, adres: Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

 

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach, adres: Wydmusy 117 K, 07-430 Myszyniec

Pobierz:

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Publicznej Szkoły Podstawowej w Wydmusach (2.6MB)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO (840.9kB)

 BURMISTRZ MYSZYŃCA dnia 25 czerwca 2019 r. OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

 Samorządowego Przedszkola w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 1

Organ prowadzący przedszkole:

Gmina Myszyniec, adres: Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

 

Nazwa i adres przedszkola, której dotyczy konkurs:

Samorządowe Przedszkole w Myszyńcu, adres: ul. Dzieci Polskich 1, 07-430 Myszyniec

Pobierz: