Urząd

Adresy i formularze kontaktowe do pracowników Urzędu Miejskiego w Myszyńcu

Nazwa Telefon
Sekretariat (029) 772 11 41 wew. 11
Burmistrz Myszyńca (029) 77 21 141
Sekretarz Gminy (029) 77 21 141
Skarbnik Gminy (029) 77 21 141 wew. 19
Zastępca Skarbnika (029) 77 21 148
Stanowisko pracy ds. płac. (029) 77 21 052
Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej. (029) 77 21 052
Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej. (029) 77 21 052
Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat. (029) 77 21 052
Kierownik Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej. (029) 77 21 141 (wew. 30)
Stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej 1. (029) 77 21 141 (wew. 16)
Stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej 2. (029) 77 21 012
Stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem komunalnym. (029) 77 21 141 (wew. 16)
Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności. (029) 77 21 106
Stanowisko pracy ds. drogownictwa. (029) 77 21 012
Stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. (029) 77 21 012
Stanowisko pracy ds. inwestycji w ochronie środowiska (029) 77 21 052
Stanowisko pracy ds. obsługi przedsiębiorców i egzekucji należności pieniężnych (029) 77 21 141 (wew. 28)
Stanowisko ds. organizacyjnych, kadrowych, obsługi rady. (029) 77 21 141 (wew. 25)
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami komunalnymi (029) 77 21 141 (wew. 28)
Stanowisko pracy ds. oświaty i realizacji projektów (029) 77 21 141 (wew. 31)
Stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej (029) 77 21 141 wew. 32
Stanowisko pracy ds. obronnych, przeciwpożarowych, profilaktyki i uzależnień (029) 77 21 106
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. (029) 77 21 141 (wew. 14)
Informatyk (029) 77 21 141 (wew. 23)

Adresy i formularze kontaktowe do pracowników Urzędu Miejskiego w Myszyńcu

Nazwa Telefon
Sekretariat (029) 772 11 41 wew. 11
Burmistrz Myszyńca (029) 77 21 141
Sekretarz Gminy (029) 77 21 141
Skarbnik Gminy (029) 77 21 141 wew. 19
Zastępca Skarbnika (029) 77 21 148
Stanowisko pracy ds. płac. (029) 77 21 052
Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej. (029) 77 21 052
Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej. (029) 77 21 052
Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat. (029) 77 21 052
Kierownik Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej. (029) 77 21 141 (wew. 30)
Stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej 1. (029) 77 21 141 (wew. 16)
Stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej 2. (029) 77 21 012
Stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem komunalnym. (029) 77 21 141 (wew. 16)
Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności. (029) 77 21 106
Stanowisko pracy ds. drogownictwa. (029) 77 21 012
Stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. (029) 77 21 012
Stanowisko pracy ds. inwestycji w ochronie środowiska (029) 77 21 052
Stanowisko pracy ds. obsługi przedsiębiorców i egzekucji należności pieniężnych (029) 77 21 141 (wew. 28)
Stanowisko ds. organizacyjnych, kadrowych, obsługi rady. (029) 77 21 141 (wew. 25)
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami komunalnymi (029) 77 21 141 (wew. 28)
Stanowisko pracy ds. oświaty i realizacji projektów (029) 77 21 141 (wew. 31)
Stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej (029) 77 21 141 wew. 32
Stanowisko pracy ds. obronnych, przeciwpożarowych, profilaktyki i uzależnień (029) 77 21 106
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. (029) 77 21 141 (wew. 14)
Informatyk (029) 77 21 141 (wew. 23)

Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Myszyńcu


17 8920 0001 0000 1720 2000 0010 – rachunek do wpłat należności z tyt. dochodów niepodatkowych i podatkowych oprócz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 •  należności z tytułu podatków : od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego, leśnego, a także opłaty od posiadania psów od osób fizycznych i prawnych,

 • opłaty skarbowe,

 • opłata za dzierżawę, najem i użytkowanie wieczyste gruntów,

 • opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

 • opłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,

 • należności wynikające ze stosunków cywilnoprawnych,

 • opłaty za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych,

 • opłaty za dane adresowe,

 • inne opłaty za wyjątkiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
25 8920 0001 0000 1720 2000 0060 – rachunek do celów przetargowych m.in. wpłat wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek.Rachunek Gminy Myszyniec

07 8920 0001 0000 1720 2000 0190 - rachunek podstawowy Gminy Myszyniec (konto budżetu) na który należy wpłacać: dotacje, subwencje, udziały gmin w podatku dochodowym od os. fiz. i pr. oraz  inne dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.UWAGA !!!

Wszystkie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych i prawnych są płatne na  indywidualne numery rachunków bankowych  przypisane do każdego zobowiązanego podmiotu.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na właściwe rachunki bankowe.

 

BURMISTRZ

 •  Elżbieta Abramczyk

ZASTĘPCA BURMISTRZA

 • Stanisław Ścibek

SEKRETARZ

 • Daniel Walijewski

SKARBNIK

 • Agata Anna Kobus