Rada Miejska w Myszyńcu uchwaliła Odznakę Honorową Gminy Myszyniec oraz zasady i tryb jej nadawania i noszenia.

Odznakę Honorową Gminy Myszyniec, nadaje się osobie fizycznej zamieszkującej teren gminy Myszyniec, w której znajduje się centrum życiowe tej osoby, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym i innym osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej i publicznej względnie realizacją swoich działań na rzecz Gminy Myszyniec szczególnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Gminy.


Wnioskodawca może złożyć raz w roku jeden wniosek o nadanie Odznaki Honorowej Gminy Myszyniec jednej osobie żyjącej lub nieżyjącej lub jednemu podmiotowi.

Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskiem o nadanie Odznaki są:

  1. Burmistrz Myszyńca;
  2. komisje stałe Rady Miejskiej w Myszyńcu;
  3. rady sołeckie;
  4. organizacje pozarządowe działające na terenie gminy;
  5. organizacje społeczne, polityczne i zawodowe;
  6. grupy mieszkańców gminy liczące co najmniej 50 osób.

W załączeniu znajduje się link do uchwały oraz wzór wniosku.

Zachęcamy do składania wniosków o nadanie Odznaki Honorowej Gminy Myszyniec, aby wyróżnić osoby zasłużone dla naszej gminy.

Wnioski można składać w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, Plac Wolności 60.

Załączniki