Myszyniec, 2019-02-05

IN.DR.7234.10.2019

 

Pan Bogdan Marian Ropiak

Radny Rady Miejskiej w Myszyńcu

 

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie postępu prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę chodników w miejscowości Myszyniec i Myszyniec Stary, w pasie drogi krajowej nr 53 Olsztyn – Ostrołęka, wyjaśniam:

W dniu 01 sierpnia 2016r. została zawarta pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie a Gminą Myszyniec  umowa użyczenia na nieruchomości gruntowe, będące w zarządzie GDDKiA, obejmujące działki w miejsc. Myszyniec Stary i Myszyniec w celu realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie chodników. Tak więc wspomniana umowa dotyczy nie tylko opracowania dokumentacji projektowej, lecz również wybudowania chodników przez Gminę Myszyniec. Na tej podstawie w dniu  04 lipca 2017r.  zawarto umowę z projektantem (Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DRO-KOM Paweł Zienkiewicz, Ostrołęka)  na opracowanie projektowe z pierwotnym terminem wykonania do 20 września 2017r., a następnie aneksem nr 1 wydłużono  termin jej wykonania do 31 grudnia 2017r. i aneksem nr 2 wydłużono termin wykonania do 31 grudnia 2018r.  Pomimo upływu tego terminu, dokumentacja nie została wykonana. Z wyjaśnień projektanta wynika, że samo uzgodnienie koncepcji  w GDDKiA  trwało bardzo długo, która jest punktem wyjściowym do opracowania dokumentacji projektowej, stąd też dotrzymanie terminów, o których mowa wyżej było niemożliwe, z przyczyn od niego niezależnych.

Odnosząc się do pytania Pana radnego Jarosława Drężka informuję, iż miałam możliwość dokonania zmian w budżecie na 2019 r. W wyniku zmian dokonanych w budżecie na rok 2018 powstała nadwyżka, którą mogłam zaangażować w 2019 r.

Zmiany były przedstawione Radzie, która przyjęła budżet z poprawkami.

  Burmistrz Myszyńca

          /-/ mgr Elżbieta Abramczyk