UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

Dnia 01 marca 2022 r. odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. O godz. 11:00 w Kościele parafialnym została odprawiona Msza Święta w intencji jubilatów. Następnie w Urzędzie Miejskim na sali konferencyjnej w imieniu Prezydenta RP dokonałam wraz z

Przewodniczącym Rady Miejskiej aktu dekoracji medalami 15 par, które przybyły na wyżej wymienioną uroczystość. Ze względu na stan zdrowia 4 pary nie przybyły na ceremonię wręczenia medali.
Uroczystość uświetniły tańcem i śpiewem dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie.


NOWY OPERATOR PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

W wyniku zakończenia postępowania przetargowego w dniu 03 marca 2022 r. podpisałam umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu Sp. z o.o. na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Myszyńcu na okres 37 miesięcy, na łączną kwotę 455.100,00 zł brutto, tj.12 300,00 zł miesięcznie (do tej pory płaciliśmy poprzedniemu operatorowi konsorcjum spółek MPK/RDF - 21 842,06 zł miesięcznie)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest w dniach i godzinach jak dotychczas tj. od wtorku do piątku od 9.00 do 17.00 i w soboty od 8.00 do 16.00
Przyjmowane są w nim odpady wyłącznie posegregowane.


PRZYZNANE WSPARCIE FINANSOWE NA WYCIECZKI SZKOLNE

W dniu 18 marca 2022 r. Gmina Myszyniec otrzymała informację o przyznaniu wsparcia finansowego w wysokości 63 548 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”. Wsparcie otrzymały szkoły: w Wykrocie w wysokości 10 000,00 zł, w Zalesiu 5 540,00 zł, w Krysiakach 4 008,00 zł, w Myszyńcu 44 000,00 zł. W ramach realizacji tego zadania szkoły przygotują i przeprowadzą do końca roku szkolnego wycieczki szkolne związane z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.ODEBRANE ROBOTY DOT. BUDOWY PLACU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W WYDMUSACH

W dniu 22 marca 2022 r. odebraliśmy prace związane z „Budową placu sportowo-rekreacyjnego nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy”. Wykonawcą robót była firma NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski z Kawęczyna gmina Dobrzejewice. W ramach inwestycji wykonany został plac sportowo-rekreacyjny wyposażony w urządzenia siłowni zewnętrznej, streetworkout, dwie trampoliny, mini park linowy, zjazd linowy, stoły do gier w ping-ponga, szachy i chińczyka, stację naprawy rowerów. Zadanie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 224.760,00 zł brutto, z czego pomoc finansowa wyniesie 167.895,00 zł.ROZSTRZYGNIĘTY PRZETARG NA BUDOWĘ DROGI W BIAŁUSNYM LASKU

W dniu 25 marca 2022 r. rozstrzygnęliśmy przetarg na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej
nr 250814W w miejscowości Białusny Lasek w km 0+000,00 – 1+774,89”. Wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o. z Ostrołęki z ceną 1 686 410,16 zł. Pozostałe oferty złożone zostały w przedziale cenowym od 1 900 039,06 zł do 2 649 559,30 zł. W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa na wykonanie zadania. Termin realizacji: 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 r. w wysokości 80% wartości zadania.


OGŁOSZONY PRZETARG NA DOSTAWĘ ŻWIRU

W dniu 28 marca 2022 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania pod nazwą „Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz wewnętrznych, stanowiących własność gminy Myszyniec wraz z wbudowaniem i wyprofilowaniem”. Dnia 6 kwietnia upływa termin składania ofert. Termin realizacji dostawy żwiru to dwa miesiące od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.


PODPISANA UMOWA NA POWIERZENIE GRANTU W RAMACH PROJEKTU „CYFROWA GMINA”

W dniu 29 marca 2022 r. podpisałam umowę o powierzenie grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na dofinansowanie Projektu „Cyfrowa Gmina”.
Celem projektu jest wsparcie w zakresie usług publicznych poprzez zwiększenie cyfryzacji Urzędu i 7 szkół podstawowych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy i oprogramowanie biurowe do Urzędu oraz na potrzeby szkół: laptopy z oprogramowaniem i monitory multimedialne.
Wartość projektu: 311 880,00 zł Dofinansowanie: 100 % bez wkładu własnego.


ZBIÓRKA FOLI I INNYCH ODPADÓW ROLNICZYCH

Do dnia 1 kwietnia 2022 r. został wydłużony termin przyjmowania zgłoszeń od rolników chętnych do wzięcia udziału w programie dofinansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizacje foli rolniczej, siatki i sznurka oraz opakowań po nawozach. Do tej pory przyjęliśmy zgłoszenia na ok. 220 ton odpadów rolniczych. Gmina Myszyniec ma możliwość przyjęcia do utylizacji 400 ton tych odpadów, dlatego zachęcam rolników którzy jeszcze nie zgłosili swojego uczestnictwa do złożenia wniosku. Gmina pozyskała na utylizację foli rolniczej dotację w wysokości 185 185,00 zł. Odbiór odpadów rolniczych planujemy na przełomie maja i czerwca. O szczegółach zbiórki będziemy informować zainteresowanych.


MIEJSKI SYSTEM INFORMACJI MYSZYŃCA

Trwają prace związane z montażem tablic Miejskiego Systemu Informacji Myszyńca. Są to tablice z nazwami ulic oraz najważniejszych budynków/instytucji na terenie miasta. Koszt wykonania, transportu oraz montażu to 47 394,36 zł. Montażem tablic zajmują się pracownicy gospodarczy zatrudnieni w Urzędzie Miejskim. Zakończenie prac planowane jest na koniec kwietnia. Mam nadzieję, że tablice kierunkowe w jasny i czytelny sposób ułatwią dotarcie do celu osobom odwiedzającym Myszyniec.


REALIZACJA PROJEKTU ZDALNEGO NAUCZANIA W SZKOLE W WYKROCIE W PARTNERSTWIE Z SAMORZĄDEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Gmina Myszyniec w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, który realizowany jest w Publicznej Szkole Podstawowej w Wykrocie. Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w szkole poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkoły, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.
W ramach projektu Publiczna Szkoła Podstawowa w Wykrocie otrzymała 8 zestawów komputerowych, 15 laptopów, 1 drukarkę, 1 urządzenie wielofunkcyjne. Na dalszym etapie szkoła otrzyma projektor multimedialny, monitor interaktywny oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie.
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 80 000,00 zł.


PUNKT KONSULTACYJNY PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu został uruchomiony Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, który jest obsługiwany
przez pracownika Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.
Punkt czynny jest zgodnie z harmonogramem aktualizowanym co miesiąc (od poniedziałku do piątku w jednym tygodniu od 8.00 do 12.00 a w następnym od 12.00 do 16.00).
Punkt mieści się w pok. nr 6 na parterze budynku Urzędu.
W Punkcie jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.
Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Myszyniec aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Myszyniec. Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania
z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych,
a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Myszyniec.UDZIELONA POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY

Na terenie gminy Myszyniec przebywa obecnie 30 uchodźców narodowości ukraińskiej. Osoby te zostały przyjęte przez mieszkańców gminy w prywatnych domach w liczbie: 8 osób – Wykrot, 8 osób Charciabałda, 14 osób – Myszyniec. Uchodźcom została udzielona niezbędna pomoc, głównie w formie rzeczowej wg. zgłaszanych potrzeb. Zostały przekazane następujące artykuły: żywność, odzież, obuwie, artykuły higieny osobistej, jak również artykuły gospodarstwa domowego (koce, pościel, talerze itp.) Kilku osobom została udzielona pomoc medyczna – nieodpłatna porada lekarska. Zakupiono potrzebne leki, inhalatory oraz termometry. 28 osób z Ukrainy, które przebywają na terenie naszej gminy otrzymało numer PESEL, w tym 9 osób profil zaufany.
Zbiórką oraz dostarczeniem potrzebnych produktów zajmują się pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu.
Dziękuję mieszkańcom i instytucjom za wsparcie rzeczowe i finansowe na zakup artykułów potrzebnych naszym gościom.

Burmistrz Myszyńca
/-/ Elżbieta Abramczyk