Elżbieta Abramczyk

PODPISANA UMOWA Z WYKONAWCĄ NA REALIZACJĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE MYSZYNIEC – ZADANIE II

W dniu 18 maja 2022 r. zawarłam w imieniu Gminy Myszyniec umowę z wykonawcą: Konsorcjum firm: Rector Sp. z o.o. z Warszawy – Lider, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o.  z Ostrołęki – Partner na realizację zadania pn. „Realizacja infrastruktury drogowej w Gminie Myszyniec – Zadanie II”. Wartość umowy: 8 238 819,62 zł. Zadanie jest realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przyznana kwota dofinansowania: 4 997 000,00 zł.  

Zakres prac:

  • budowa ulicy Tęczowej i  Wesołej w Myszyńcu (jezdnia o nawierzchni asfaltowej szer. 6 m na długości 737,40 m, chodniki z kostki brukowej, zjazdy, kanalizacja deszczowa, oznakowanie poziome i pionowe),
  • budowa ulicy Bartnej, Pszczelej i drogi wewnętrznej na działkach o nr ewid. 197/33, 197/27 i 197/31 w Myszyńcu (jezdnia o nawierzchni asfaltowej szer. 6 m na długości 895,26 m, chodniki z kostki brukowej, zjazdy, kanalizacja deszczowa, oznakowanie poziome i pionowe, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny),
  • przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pełty o nawierzchni asfaltowej na odcinku 888,52 m.

Termin wykonania: 15 miesięcy od dnia podpisania umowy (17.08.2023 r.).


OTWARCIE OFERT W PRZETARGU NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZY WODNO-KANALIZACYJNYCH W UL. BARTNEJ I PSZCZELEJ W MYSZYŃCU

W dniu 25 maja 2022 r. zostały otwarte oferty w przetargu na „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej” w miejscowości Myszyniec - ul. Bartna i ul. Pszczela. Wpłynęły cztery oferty w przedziale cenowym od 480.513,60 zł do 900.360,00 zł. W chwili obecnej trwa ocena i badanie złożonych ofert.

Przedmiot zamówienia obejmuje 3 odcinki sieci wodociągowej, uzupełnienie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do granic posesji dla potrzeb budynków mieszkalnych i działek budowlanych. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie skoordynowana z wykonaniem odrębnego zamówienia publicznego realizowanego na tym samym obszarze – odcinku drogi, polegającego na budowie ulicy Bartnej, Pszczelej i drogi wewnętrznej na działkach nr 197/33, 197/27 i 197/31 w miejscowości Myszyniec.

Zamówienie jest finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z dofinansowania otrzymanego z Ministerstwa Finansów w ramach subwencji uzupełniającej na wykonanie zadań dotyczących kanalizacji.

Termin zakończenia realizacji całego zakresu przedmiotu zamówienia: 4 miesiące od dnia podpisania umowy.


PODPISANE UMOWY NA DOFINANSOWANIE I REALIZACJĘ PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY STACJI WODOCIĄGOWEJ W WYKROCIE

W dniu 26 maja 2022 r. w imieniu Gminy Myszyniec podpisałam z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie, w formie pożyczki, zadania dotyczącego „Przebudowy i rozbudowy stacji wodociągowej w Wykrocie” na kwotę 4 524 897,00 zł.

Natomiast w dniu 27 maja 2022 r. w imieniu Gminy Myszyniec podpisałam z Wykonawcą - Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ZIEJA” Ryszard Zieja z Łomży, umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji ww. zadania na kwotę 4 151 250,00 zł oraz 80 miesięczną gwarancją i rękojmią. Termin wykonania przedmiotu umowy: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, iż prace związane z budową trzeciej studni (otworu studziennego III) mają się zakończyć nie później niż 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.


PODPISANA UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI WIDEOTŁUMACZA

W dniu 1 czerwca 2022 r. w imieniu Gminy Myszyniec podpisałam z Polskim Związkiem Głuchych - Oddziałem Łódzkim umowę na świadczenie usługi Wideotłumacza.  Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi tłumaczeń z języka migowego na język polski i z języka polskiego na język migowy poprzez system Wideotłumacza. Osoby głuche mogą bezpłatnie skorzystać z usługi w Punkcie Obsługi Mieszkańców w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu. Połączenie z tłumaczem odbywa się natychmiast po wykonaniu połączenia. Celem usługi jest przede wszystkim zapewnienie komunikacji w czasie wizyty osoby głuchej w Urzędzie. Kwota abonamentu 73,80 zł miesięcznie + 61,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę połączenia.

Umowa została zawarta na 12 miesięcy tzn. od 01.06.2022 r. do 31.05.2023 r.

Zawarcie umowy podyktowane jest wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z BUDŻETU WOJ. MAZ.

W dniu 6 czerwca 2022 r. w imieniu Gminy Myszyniec podpisałam umowę o udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. W ramach otrzymanego wsparcia finansowego z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „MAZOWSZE 2022” planowana jest realizacja następujących zadań:

  1. „Remont budynku remizo – świetlicy we wsi Zdunek.”
  2. „Budowa miejsc postojowych we wsi Gadomskie”

Zgodnie z podpisanymi  umowami dofinansowanie do powyższych zadań ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi  20 000,00 zł.


ZREALIZOWANE ZADANIE NA DOSTAWĘ ŻWIRU

Dnia 9 czerwca 2022 r zakończono realizację zadania pod nazwą „Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz wewnętrznych, stanowiących własność gminy Myszyniec wraz z wyprofilowaniem”. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Czesław Zdunek z siedzibą Myszyniec Stary. Kruszywo w ilości 4796 m³ zostało rozdysponowane w 17 sołectwach gminy Myszyniec, oraz na terenie Myszyńca. Zadanie zrealizowano na kwotę 525 018,12 zł.


PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, od maja ubiegłego roku w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu został otwarty Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Przewodnim celem Punktu jest udzielanie informacji o Programie „Czyste Powietrze” oraz pomoc w złożeniu wniosków o dofinansowanie.

W okresie od 25 kwietnia 2022 r do dnia dzisiejszego w punkcie konsultacyjno- informacyjnym w ramach Programu „Czyste Powietrze” udzielono blisko 70 konsultacji dla mieszkańców Gminy Myszyniec. W tym czasie złożono 5 wniosków o dofinansowanie oraz 6 wniosków o płatność.

Dnia 9 czerwca 2022 roku w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu Pan Radosław Litwa – specjalista programu „Czyste Powietrze” przeprowadził spotkanie z Mieszkańcami Gminy Myszyniec. Na spotkaniu były poruszone kwestie dotyczące efektywnych źródeł ciepła oraz złożenia wniosków o dofinansowanie.


OGŁOSZONY PONOWNIE PRZETARG NA BUDOWĘ I ROZBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W AGLOMERACJI MYSZYNIEC

W dniu 13 czerwca 2022 r. Gmina ogłosiła po raz trzeci postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w aglomeracji Myszyniec”. Dwa poprzednie zostały unieważnione. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta a w drugim oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Termin składania ofert upływa 29 czerwca 2022 r.

W ramach realizacji zadania planuje się budowę i rozbudowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z ok. 40 przyłączami do nieruchomości zabudowanych oraz ok. 200 przyłączami do granic nieruchomości na terenie miejscowości Myszyniec i Myszyniec Stary. Zamówienie jest finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z dofinansowania otrzymanego z Ministerstwa Finansów w ramach subwencji uzupełniającej na wykonanie zadań dotyczących kanalizacji.


ODBIÓR FOLII ROLNICZEJ

W dniach od 21 czerwca do 29 czerwca br. odbierana jest folia rolnicza pochodząca z gospodarstw rolnych z terenu naszej gminy. Miejscem zbiórki jest teren przyległy do targowiska przy ul. Targowej 2 w Myszyńcu (poprzednio był tam skup bydła).

Rolnicy, którzy złożyli wnioski o udział w programie zbiórki  i utylizacji odpadów rolniczych zostali poinformowani o terminach zbiórek dla poszczególnych miejscowości. Obsługą zbiórki foli zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu Sp. z o.o.

Gmina Myszyniec pozyskała środki na realizację tego zadania z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie do 185185,00 zł.


KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI Z UKRAINY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu na przełomie maja i czerwca br. zorganizował konkurs plastyczny pt. „Magiczny świat dziecka” dla dzieci z Ukrainy, które znalazły schronienie w naszej gminie. Do OPS w Myszyńcu wpłynęło 6 prac, z których wyłoniono 3 miejsca.

Ponieważ wszystkie prace były bardzo piękne, pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia. Celem konkursu było rozwijanie twórczej aktywności plastycznej, rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia dziecka, propagowanie zdolności plastycznych, zniwelowanie negatywnych emocji związanych z nową sytuacją w jakiej znalazło się dziecko, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.


ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ TYLKO ELEKTRONICZNIE W ZUS-ie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu informuje, że od 1 lutego 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze na okres od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Wnioski o świadczenie wychowawcze można złożyć tylko elektronicznie. Można to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, przez portal Empatia lub swój bank. Ze świadczenia wychowawczego 500+ mogą skorzystać obywatele Ukrainy, którzy deklarują zamiar pozostania w Polsce. Jeśli planują wyjazd z Polski, powinni poinformować o tym ZUS.


UDZIELONA POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY

Na dzień 20 czerwca 2022 r. na terenie Gminy Myszyniec przebywa 39 osób z Ukrainy. Pracownicy OPS w Myszyńcu są w stałym kontakcie z tymi osobami celem monitorowania ich sytuacji oraz w razie potrzeby udzielania im wskazanej pomocy. Wszystkim obywatelom Ukrainy zostało wypłacone jednorazowe świadczenie 300 zł. Dotychczasowa pomoc polegała na zapewnieniu pomocy rzeczowej oraz pomocy w formie usług (nadanie numeru pesel, założenie konta bankowego, złożenie wniosku na 500+, uzyskanie pomocy medycznej).

 Burmistrz Myszyńca

 /-/ Elżbieta Abramczyk