Burmistrz MyszyńcaPODPISANA UMOWA NA BUDOWĘ I ROZBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W AGLOMERACJI MYSZYNIEC

W dniu 16 września 2022 r.  w imieniu Gminy Myszyniec podpisałam umowę z Wykonawcą – Bruktim Usługi Budowlano-Projektowe Sylwester Barański z Ostrołęki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w aglomeracji Myszyniec” z podziałem na część I, II, III i IV w zakresie części I i III zamówienia na kwotę:

  • w zakresie części I zamówienia: 1.144.272,73 zł brutto i 80 miesięczną gwarancją i rękojmią,
  • w zakresie części III zamówienia: 2.327.498,09 zł brutto i 80 miesięczną gwarancją i rękojmią.

W ramach realizacji zadania planuje się budowę i rozbudowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej przyłączami do nieruchomości zabudowanych oraz przyłączami do granic nieruchomości na terenie miejscowości Myszyniec i Myszyniec Stary. Zamówienie jest finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z dofinansowania otrzymanego z Ministerstwa Finansów w ramach subwencji uzupełniającej na wykonanie zadań dotyczących kanalizacji.

Termin zakończenia realizacji całego zakresu przedmiotu zamówienia: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy w zakresie części I i III zamówienia.


PODPISANA UMOWA NA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW W 2023 R.

Dnia 23 września 2022r. w imieniu Gminy Myszyniec podpisałam umowę na kwotę 934 855,13 zł ze spółką Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrołęce na realizację zadania „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Myszyniec w 2023 r. oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. W postępowaniu przetargowym wpłynęły dwie oferty. Różnica cenowa pomiędzy ofertami była nie wielka, koszt pierwszej względem drugiej był o 60 154,27 zł większy. Wobec tego z ceną ofertową  934 855,13 zł wybrana została oferta Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ostrołęce SP. z o.o.

Porównując tegoroczne postępowanie przetargowe na zagospodarowanie odpadów komunalnych z rokiem ubiegłym, widzimy wzrost cen zagospodarowania odpadów w instalacji - wielkość zamówienia była identyczna jak w roku ubiegłym, a cena wzrosła o 85 tyś. zł


ZREALIZOWANE ZADANIA Z MAZOWIECKIEGO INSTRUMENTU AKTYWIZACJI SOŁECTW „MAZOWSZE 2022”

Dnia 26 września 2022 r. zakończono realizację dwóch zadań. Pierwsze to „Remont budynku remizo-świetlicy we wsi Zdunek” Wykonawcą prac była firma pn. Usługi Hydrauliczne Jacek Warych 
z w msc.  Zdunek. W realizacji zadania pomagali również mieszkańcy sołectwa Zdunek. Koszt realizacji przedmiotowego zadania wyniósł 19 991,89 zł. Drugie zadanie to „Budowa miejsc postojowych we wsi Gadomskie” Wykonawcą robót była firma ZROMiD Czesław Kozon z Myszyńca. Zadanie zrealizowano na kwotę 57 195,00 zł. Przedmiotowe zadania zostały wykonane w ramach otrzymanego wsparcia finansowego z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „MAZOWSZE 2022”. Zgodnie
z podpisanymi  umowami dofinansowanie do powyższych zadań ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi do 50% wartości kosztów realizacji zadania.


ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NA BUDOWĘ I ROZBUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. POLEGŁYCH I KASZTANOWEJ

W dniu 29 września 2022 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w aglomeracji Myszyniec” – ul. Poległych i ul. Kasztanowa.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez DARIUSZ BIAŁOBRZESKI FIRMA PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWA „ESTETYKA” z Ostrołęki z ceną ofertową: 560.000,00 zł brutto i 80 miesięczną gwarancją i rękojmią.

W ramach realizacji zadania planuje się budowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z 3 przyłączami do nieruchomości zabudowanych oraz 5 przyłączami do granic nieruchomości niezabudowanych wraz z przepompownią ścieków oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odcinku od przepompowni do włączenia w istniejącą sieć kanalizacyjną w ul. Modrzewiowej.

Zamówienie jest finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Termin zakończenia realizacji całego zakresu przedmiotu zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.


POZYSKANE PRZEZ GMINĘ MYSZYNIEC ŚRODKI Z PFRON

W dniu 30 września 2022 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawił listę ocenionych wniosków, złożonych w naborze wniosków o udzielenie grantu w projekcie „Dostępny samorząd – granty”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Spośród 567 wyłonionych wniosków, które uzyskały mały grant, Gmina Myszyniec została wysoko oceniona i znalazła się na 12 pozycji. W ramach grantu Gmina otrzyma 100 tys. zł.

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

W ramach grantu zostanie wykonana dokumentacja techniczna przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w części dotyczącej dostępności architektonicznej.  Zostaną zakupione: krzesła do wypoczynku dla klientów oczekujących w kolejce, przewijak dla dzieci do toalety dostępnej, zostaną zakupione pętle indukcyjne wspomagające słyszenie dla osób z aparatami słuchowymi, tablet z dostępem do tłumacza języka migowego, ramki do podpisów, lupy optyczne, piktogramy (tabliczki informacyjne) oraz zostaną wykonane tabliczki przydrzwiowe z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Brajla i kodem QR w budynku CUS.


UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

Dnia 30 września 2022 r. odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. O godz. 12:00 w Kościele parafialnym została odprawiona Msza Święta w intencji jubilatów. Następnie w Urzędzie Miejskim na sali konferencyjnej w imieniu Prezydenta RP dokonałam aktu dekoracji medalami 11 par, które przybyły na wyżej wymienioną uroczystość.

Uroczystość wręczenia medali uświetniły tańcem i śpiewem dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie pod przewodnictwem Pani Elżbiety Drężek.


ZAMONTOWANY MASZT FLAGOWY PRZY POMNIKU NA PLACU WOLNOŚCI

Dnia 31 października 2022 r. został zamontowany maszt flagowy przy pomniku poświęconym pamięci OFIAR REPRESJI OKRESU HITLEROWSKIEGO I STALINOWSKIEGO w Myszyńcu na Placu Wolności zakupiony w ramach rządowego projektu „Pod Biało-czerwoną”. Uroczyste podniesienie flagi na maszt odbędzie się 11 listopada 2022 roku. Uroczystości zaplanowane w naszej gminie tego dnia rozpoczną się uroczystą mszą św. w Bazylice Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu o godzinie 12.00. następnie  mieszkańcy przejdą pod pomnik poświęcony pamięci OFIAR REPRESJI OKRESU HITLEROWSKIEGO I STALINOWSKIEGO. Zostanie tam uroczyście odśpiewany Hymn Polski i podniesiona na maszt flaga Państwowa. Uczestnicy uroczystości przejdą do Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej gdzie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Ostrołęce organizowane są XVI Spotkania na Kopańskim Moście.


PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY TĘCZOWEJ I WESOŁEJ W MYSZYŃCU

W związku z budową ulicy Tęczowej i Wesołej w Myszyńcu dodatkowo wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej do przyległych nieruchomości. Wykonawcą prac był Zakład Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu Sp. z o.o. za kwotę 118 619,97 zł.  Na powyższe zadanie wpłynęły dwie oferty. Oferta firmy Rector Sp. z o.o. z Warszawy wynosiła 188 956,28 zł.


DZIAŁALNOŚĆ PUNKTU KONSULTACYJNO-INFORMACYJNEGO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

W okresie od 03 września 2022 r. w punkcie konsultacyjno- informacyjnym w ramach Programu „Czyste Powietrze” przeprowadzono blisko 80 konsultacji z mieszkańcami gminy Myszyniec. W tym czasie złożono 3 wnioski o dofinansowanie oraz 4 wnioski o płatność.


POWOŁANY NOWY DYREKTOR BIBLIOTEKI W MYSZYŃCU

W dniu 30 września moim Zarządzeniem nr 378/22 została powołana na okres 5 lat na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu Pani Monika Katarzyna Kozłowska. Pani Monika została wybrana w drodze konkursowej spośród dwóch kandydatek przez Komisję Konkursową na kandydatkę na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Myszyńcu. Pani Monika posiada wykształcenie wyższe na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz historia, wiedzę merytoryczną
i doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje dające gwarancję właściwej realizacji powierzonych zadań na stanowisku dyrektora biblioteki.

Konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki w Myszyńcu został ogłoszony w związku
z przejściem na emeryturę wieloletniej dyrektor Cecylii Bazydło.


DYSTRYBUCJA TABLETEK JODKU POTASU NA TERENIE GMINY MYSZYNIEC

Zgodnie z działaniami podejmowanymi przez władze centralne,  Gmina Myszyniec realizuje niezbędne działania prewencyjne, w tym przygotowania do dystrybucji tabletek zawierających jodek potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego.

Działania te mają charakter rutynowy, standardowy i przewidziany w przepisach prawa na wypadek ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Tabletki z jodkiem potasu są przygotowane dla wszystkich, którzy w wypadku promieniowania radioaktywnego powinni je przyjąć. Obecnie nie ma takiego zagrożenia i nie ma powodów, by rozpocząć dystrybucję tabletek wśród obywateli. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Polską Agencję Atomistyki a służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości.

Akcja rozdawania mieszkańcom tabletek z jodkiem potasu zostanie uruchomiona po wystąpieniu zagrożenia i po wydaniu decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania preparatu.

Informacja o ewentualnym uruchomieniu akcji, na terenie gminy Myszyniec zostanie przekazana w formie komunikatów: przesyłanych za pomocą Systemu Powiadomień SMS, za pośrednictwem sołtysów, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.myszyniec.pl.

W chwili uruchomienia akcji jodowej, uprawnieni mieszkańcy Gminy Myszyniec będą mogli  odebrać tabletki w niżej wymienionych lokalizacjach Punktów Wydawania Tabletek Jodku Potasu (PWTJP):

Przychodnia lekarska „Medical”, ul. Henryka Sienkiewicza 1, 07-430 Myszyniec
Przychodnia lekarska Bogdan Zackiewicz, ul. Pawłowskiego 15, 07-430 Myszyniec
Przychodnia lekarska Jacek Krupski, ul. Pawłowskiego 15, 07-430 Myszyniec


MYSZYNIEC WYSOKO W RANKINGU INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZA LATA 2019 - 2021

Pismo Samorządu Terytorialnego “Wspólnota” ogłosiło ranking inwestycji samorządowych za lata 2019 - 2021.

W kat. miasta inne (gminy miejsko-wiejskie), Myszyniec znalazł się na 64. miejscu na 620 ujętych w rankingu – ze średnimi wydatkami inwestycyjnymi per capita (na mieszkańca) w latach 2019-2021 w wysokości 1453,96 zł.

W kategorii gminy wiejskie (na 1523 gminy):

§  Gm. Łyse - 133. miejsce ze średnimi wydatkami inwestycyjnymi per capita (na mieszkańca) w latach 2019-2021 w wysokości 1538,05 zł,

§  gm. Rzekuń na 306. miejscu z wydatkami 1201,65 zł,

§  gm. Czarnia na 392. miejscu z wydatkami 1099,77 zł,

§  gm. Baranowo na 475. miejscu z wydatkami 1025,81 zł,

§  gm. Olszewo-Borki na 481. miejscu z wydatkami 1022,30 zł,

§  gm. Troszyn na 534. miejscu z wydatkami 972,07 zł;

§  gm. Goworowo na 807. miejscu z wydatkami 790, 64 zł,

§  gm. Kadzidło na 826. miejscu z wydatkami 783,92 zł,

§  gm. Lelis na 1042. miejscu z wydatkami 656,35 zł,

§  gm. Czerwin na 1150. miejscu – z wydatkami 587,99 zł.

Wśród Gmin Powiatu Ostrołęckiego Nasza Gmina jest druga w tym rankingu inwestycji samorządowych za lata 2019-2021 (za Gminą Łyse a przed Gminą Rzekuń).


INFORMACJE Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ:

STYPENDIA SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Od 1 września do 15 września do Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu wpłynęły
244 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023 dla
388 uczniów, w tym 5 wniosków dla 5 uczniów obywateli Ukrainy. Kwota kryterium dochodowego uprawniająca do otrzymania stypendium szkolnego wynosi 600 zł na osobę w rodzinie.


DODATEK WĘGLOWY

Od 22 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku węglowego. Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie
w wysokości 3 tys. zł, które przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem lub brykietem.

Na dzień 31 października 2022 r. przyjęto 2377 wniosków. Rozpatrzono 829 wniosków, 240 wniosków pozostało bez rozpatrzenia. Łączna kwota wypłaconych dodatków węglowych to 2 166 000 zł.

DODATEK OSŁONOWY

Od 1 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. przyjęto 2213 wniosków o wypłatę dodatku osłonowego. Do dnia 2 listopada 2022 r. rozpatrzonych zostało 2049 wniosków. Dodatek osłonowy otrzymało 1973 gospodarstw domowych, na łączną kwotę 1.519.678,04 zł.

Burmistrz Myszyńca

/-/ Elżbieta Abramczyk