PODPISANIE UMOWY NA „BUDOWĘ I ROZBUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W AGLOMERACJI MYSZYNIEC.

W dniu 4 listopada 2022 r. w imieniu Gminy Myszyniec zawarłam z Wykonawcą DARIUSZ BIAŁOBRZESKI FIRMA PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWA „ESTETYKA” z siedzibą w Ostrołęce umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w aglomeracji Myszyniec” – ul. Poległych i ul. Kasztanowa na kwotę 560.000,00 zł brutto.

W ramach realizacji zadania planuje się budowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z 3 przyłączami do nieruchomości zabudowanych oraz 5 przyłączami do granic nieruchomości niezabudowanych wraz z przepompownią ścieków oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odcinku od przepompowni do włączenia w istniejącą sieć kanalizacyjną
w ul. Modrzewiowej.

Zamówienie jest finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Termin zakończenia realizacji całego zakresu przedmiotu zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.


ZAKUP KRZESŁA EWAKUACYJNEGO DO TRANSPORTU OSÓB O OGRANICZONEJ ZDOLNOŚCI PORUSZANIA SIĘ

W dniu 9 listopada 2022 r. Gmina Myszyniec w ramach zapytania ofertowego oraz zawartej umowy   z firmą EnSafe sp. z o.o.  z Zabierzowa zakupiła za kwotę 8 607,00 zł krzesło ewakuacyjne Falcon, szafkę na krzesło ewakuacyjne oraz przeszkoliła pięciu pracowników Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w zakresie obsługi krzesła ewakuacyjnego. Krzesło zostało zakupione do ewakuacji/ transportu osób o ograniczonej zdolności poruszania się po schodach, w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Zamówienia dokonano zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


PODPISANIE UMOWY NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA PN. BUDOWA CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH.

10 listopada 2022 r. w imieniu Gminy Myszyniec podpisałam umowę o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 mln złotych na dofinansowanie realizacji zadania p.n. Budowa Centrum Usług Medycznych – etap I, w ramach wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.


ZAWARCIE UMOWY O POWIERZENIE GRANTU W PROJEKCIE „DOSTĘPNY SAMORZĄD - GRANTY”

W dniu 15 listopada 2022 r. w imieniu Gminy Myszyniec zawarłam umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu w projekcie „Dostępny samorząd – granty”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno- komunikacyjnej do usług publicznych świadczonych przez Gminę Myszyniec dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

W ramach grantu Gmina otrzyma 100 tys. zł, za które wykona dokumentację techniczną przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w części dotyczącej dostępności architektonicznej
i informacyjno – komunikacyjnej.  Zostaną zakupione: krzesła do wypoczynku dla klientów oczekujących w kolejce, przewijak dla dzieci do toalety dostępnej, zostaną zakupione pętle indukcyjne wspomagające słyszenie dla osób z aparatami słuchowymi, tablet z dostępem do tłumacza języka migowego, ramki do podpisów, lupy optyczne, piktogramy (tabliczki informacyjne) oraz zostaną wykonane tabliczki przydrzwiowe z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Brajla i kodem QR w budynku CUS.     


ODBIÓR DROGI GMINNEJ NR 250814W W MIEJSCOWOŚCI BIAŁUSNY LASEK

W dniu 21 listopada 2022r. dokonano odbioru robót drogi gminnej nr 250814W w miejscowości Białusny Lasek w km 0+000,00 – 1+774,89. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Lokalna 2  07-410 Ostrołęka.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.                            

Koszt zadania (roboty budowlane + nadzór inwestorski) – 1 705 905,16 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 360 886,52 zł.

W wyniku realizacji zadania została wykonana jezdnia o nawierzchni asfaltowej szerokości 5,00 mb na długości 1774,89 mb i obustronne pobocza szerokości 0,80 m na długości 1774,89 mb. Z pasa drogowego zostały usunięte karpy i krzaki, zostały oczyszczone i wydłużone 2 przepusty znajdujące się pod drogą z wykonaniem ścianek czołowych i umocnieniem skarp rowu oraz wlotu i wylotu przepustów, nastąpiła regulacja zasuw wodociągowych, demontaż istniejących hydrantów i montaż
2 szt. nowych. Usunięto  kolizje dot. przyłącza wodociągowego oraz zabezpieczono sieć teletechniczną rurą dwudzielną.  Wykonane zostało oznakowanie pionowe oraz oznakowanie poziome - przejście dla pieszych.


PROJEKT „E-USŁUGI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MYSZYNIEC”

W dniu 23 listopada 2022r. zostały otwarte oferty w przetargu na zadanie pn. Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu pn.: „E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec” oraz programu „Cyfrowa Gmina”. W ramach zadania wpłynęły dwie oferty. W chwili obecnej trwa ocena
i badanie złożonych ofert.

Przedmiot umowy obejmuje:

Część 1 – Dostawa sprzętu w ramach projektu pn.: „E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec”: Switch agregacyjny wraz z dedykowanymi modułami,   5 sztuk zestawów komputerowych
i Opłatomat.

Część 2 – Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”: Monitor
(10 szt.), Laptop (24 szt.), Tablet (16 szt.), Oprogramowanie biurowe (24 szt.), Monitor multimedialny (13 szt.), UTM (1 szt.).

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

  • dla części 1 zamówienia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
  • dla części 2 zamówienia z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022.

PODPISANA UMOWA NA DOFINANSOWANIE ULICY BRATA ZENO W MYSZYŃCU

w dniu 24 listopada 2022 r. w imieniu Gminy Myszyniec podpisałam umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy ze środków PROW 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyńcu” na kwotę 1 391 028,00 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych.

Inwestycja planowana jest do realizacji w 2023r. i  zostanie sfinansowana z dwóch źródeł, bez udziału środków budżetu gminy, tj.:

szacunkowa całkowita wartość zadania wynosi 2 656 065,05 zł, z czego  kwota 1 391 028,00 zł zostanie sfinansowana ze środków PROW 2014-2020, a kwota 1 265 037,05 zł ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD.

Obecnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.


”REMONT BUDYNKU OSP W WYDMUSACH W ZAKRESIE POSADZKI W GARAŻU STRAŻNICY”

W dniu 24 listopada 2022 r. dokonano odbioru robót budowlanych „Remontu budynku OSP
w Wydmusach w zakresie posadzki w garażu strażnicy”. W ramach robót  wykonana została m.in.:

  1. nowa nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, ułożona na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 50,56 m2,
  2. Cokoliki o wysokości 15 cm z płytek gresowych z obsadzeniem listwy cokołowej aluminiowej
    o łącznej długości 27,13 mb.

Wykonawcą robót był Zakład Kamieniarsko-Betoniarski „PROBET”, Piotr Prusaczyk. Wartość wykonanych robót wyniosła 22 017 zł.  Całość robót została sfinansowana w formie dotacji celowej
w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022” przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 


INFORMACJE Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ:

DODATEK WĘGLOWY

Od 22 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku węglowego. Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie
w wysokości 3 tys. zł, które przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem lub brykietem.


 ZMIANY W USTAWIE O DODATKU WĘGLOWYM

W dniu 3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236). Dzięki zmianom ustawy w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się regulacji, zgodnie z którą „jeden dodatek węglowy przysługuje na jeden adres zamieszkania” do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.

W powołanym przypadku, gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt/burmistrz/prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. Następnie wójt/burmistrz/prezydent miasta dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

W przypadku, gdy w w/w lokalu, zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących
w tym lokalu.


Wyodrębnianiem lokali zajmuje się Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.

Wskazana ustawa przewiduje także, iż w przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, spełnia warunki jego przyznania wynikające z ustawy o dodatku węglowym, wójt/burmistrz/prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia prawa do tego dodatku.
W takim przypadku wójt/burmistrz/prezydent miasta przyznaje dodatek w drodze decyzji administracyjnej z urzędu, bez konieczności składania wniosku oraz bez składania odpowiedniej deklaracji dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji.


Dodatek węglowy przysługuje również osobie w gospodarstwie domowym, jeżeli główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, którym jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło ogrzewania wskazane powyżej. Wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków dokonywany jest przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta z urzędu bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

W terminie do 25 listopada wypłacono 980 dodatków węglowych na łączną kwotę 2 940 000,00 zł.

 

Burmistrz Myszyńca

/-/ Elżbieta Abramczyk