PROJEKT „E-USŁUGI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MYSZYNIEC”

W listopadzie 2022 r. Gmina Myszyniec otrzymała zgodę z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na wykorzystanie do końca br. oszczędności z projektu „E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec”. Z powstałych oszczędności w projekcie zostały zakupione: sprzęt sieciowy - switch, 5 zestawów komputerowych i opłatomat.

Samoobsługowy opłatomat zostanie umieszczony w holu Urzędu. Urządzenie będzie służyło do automatycznego przyjmowania opłat, m.in. z tytułu podatku od nieruchomości, za odpady komunalne, płatnych bezgotówkowo: kartą lub blikiem.

W najbliższym czasie zostanie również uruchomiony Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego.

Drugi etap projektu obejmował:

 • Zakup i wdrożenie Portalu Informacyjno-Płatniczego – Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta
 • Zakup i wdrożenie Portalu do obsługi Rady Miejskiej
 • Zakup i wdrożenie Portalu do konsultacji społecznych
 • Zakup i wdrożenie aplikacji mobilnej
 • Przeprowadzenie szkoleń wśród pracowników Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.
 • Budowę i uruchomienie e-usług na platformie ePUAP na 4-tym poziomie dojrzałości.

Dzięki udziałowi w projekcie Urząd Miejski w Myszyńcu miał możliwość dokonania niezbędnej wymiany części przestarzałego sprzętu i oprogramowania na nowe.

Dzięki uruchomieniu e-usług mieszkańcy gminy mogą on-line złożyć:

 • Deklarację na podatek od nieruchomości (DN-1)
 • Deklarację na podatek rolny (DR-1)
 • Deklarację na podatek leśny (DL-1)
 • Deklarację na podatek od środków transportowych (DT-1)
 • Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
 • Informację o gruntach (IR-1)
 • Informację o lasach (IL-1)
 • Deklarację lub korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wszystkie e-usługi dostępne są pod adresem: https://myszyniec.eboi.pl  lub poprzez stronę internetową Gminy Myszyniec www.myszyniec.pl  (po prawej stronie w zakładce Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta).

Nowy portal daje również mieszkańcowi możliwość sprawdzenia stanu swoich zobowiązań wobec Gminy oraz zapłaty za nie on-line. Portal w kolejnych miesiącach będzie rozbudowywany o nowe funkcjonalności, o których będziemy informować na bieżąco.

Aby móc w pełni korzystać z Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta należy posiadać certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany. Dla zalogowanych użytkowników portalu EBOI dostępna będzie także aplikacja mobilna, za pomocą której będzie można wykonać te same  operacje na swoim urządzeniu mobilnym, w dowolnym momencie.

Gdyby pojawiły się problemy z użytkowaniem portalu, to zapraszamy do Urzędu, pracownicy pomogą i wyjaśnią.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 304 598,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 035 560,40 zł.

ODBIÓR CZĘŚCIOWY ROBÓT „BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ” W MIEJSCOWOŚCI MYSZYNIEC - UL. BARTNA I UL. PSZCZELA

W dniu 02 grudnia 2022 r. dokonano odbioru częściowego robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej” w miejscowości Myszyniec - ul. Bartna i ul. Pszczela. Przedmiot odbioru częściowego stanowiły roboty o wartości brutto 562.458,50 zł, co stanowi ok. 70 % ogólnej wartości robót (807.029,58 zł brutto).

Zamówienie jest finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wykonawcą robót budowlanych jest Pan Kamil Barański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kamikop Kamil Barański z siedzibą w Ostrołęce.

OSP KRYSIAKI Z NOWYM SPRZĘTEM I UBRANIAMI SPECJALNYMI

W dniu 07 grudnia 2022 r. odbyło się oficjalne przekazanie przez Gminę Myszyniec sprzętu (przyczepy dwukołowej) oraz 3 kpl. ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krysiakach zakupionego w ramach realizacji zadania pn. „Sprzęt specjalistyczny oraz środki ochrony osobistej strażaka współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2022”.  W  spotkaniu uczestniczył Pan Mirosław Augustyniak – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Pan Tadeusz Lipka – Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej, Pani Elżbieta Abramczyk - Burmistrz Myszyńca oraz przedstawiciele jednostki OSP Krysiaki.

Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 28.279,99 zł, z czego 14.139,99 zł stanowi dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, natomiast 14.140,00 zł to wkład finansowy Gminy Myszyniec.

ODBIÓR ROBÓT „ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY STRAŻNICY OSP W WYDMUSACH”

W dniu 14 grudnia 2022 r. nastąpił odbiór robót budowlanych „Zagospodarowania terenu przy strażnicy OSP w Wydmusach”. W ramach robót  wykonana została m.in.: nowa nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, ułożona na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 313,35 m2 z obrzeżami betonowymi i krawężnikami betonowymi wraz z wykonaniem nawierzchni wjazdu do garażu ze zjazdem z jezdni.

Wykonawcą robót był Zakład Kamieniarsko-Betoniarski „PROBET, Piotr Prusaczyk z Myszyńca. Wartość wykonanych robót wyniosła 70 110,00 zł.  Inwestycja została częściowo sfinansowana przez Powiat Ostrołęcki w formie dotacji celowej w kwocie 20 000,00 zł  w ramach zadania „STRAŻNICE OSP-2022”.

OGŁOSZONY PRZETARG NA BUDOWĘ INRASTRUKTURY DROGOWEJ W MYSZYŃCU

W dniu 14 grudnia 2022r. po raz drugi ogłoszono przetarg na budowę infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec, obejmującej budowę ulicy Brata Zeno, Kasztanowej i Bukowej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.01.2023r. Termin realizacji zadania: 10 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą. Zadanie będzie finansowane ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (kwota 4 987 500,00 zł) i środków unijnych – PROW 2014-2020 (kwota 1 391 028,00 zł), bez udziału środków własnych Gminy. W ogłoszonym po raz pierwszy przetargu, nie wpłynęła żadna oferta.

OGŁOSZONY PRZETARG NA BUDOWĘ INRASTRUKTURY DROGOWEJ W MYSZYŃCU STARYM I WYKROCIE

W dniu 16 grudnia 2022 r. ogłoszono przetarg na budowę infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec Stary i Wykrot. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.01.2023r. Termin realizacji zadania: 8 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą. Zadanie będzie finansowane ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (kwota 4 987 500,00 zł) i środków budżetu województwa mazowieckiego  (kwota 100 000,00 zł) oraz ze środków własnych.

PROJEKT „CYFROWA GMINA” W REALIZACJI

Dnia 22 grudnia 2022 r. została wyłoniona w drodze przetargu firma NEXTDATA spółka akcyjna z Warszawy na dostawę sprzętu i oprogramowania w ramach realizowanego przez Gminę Myszyniec projektu „Cyfrowa Gmina” finansowanego ze środków UE z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie usług publicznych poprzez zwiększenie cyfryzacji Urzędu Miejskiego w Myszyńcu i 7 szkół podstawowych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa jednostki.

W pierwszej części Projektu Firma Secure Services wyłoniona w drodze zapytania ofertowego przeprowadziła diagnozę cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

W ramach projektu w styczniu 2023 r. zostanie dostarczony sprzęt:

 • na potrzeby cyfryzacji Urzędu Miejskiego w Myszyńcu: stacje robocze ( w skład 1 szt. stacji roboczej wchodzi laptop, monitor, stacja dokująca, klawiatura oraz mysz), tablety dla radnych i dla osoby obsługującej biuro rady, oprogramowanie biurowe;
 • na potrzeby szkół: laptopy z oprogramowaniem, monitory multimedialne. 

Wartość projektu: 311 880,00 zł. Dofinansowanie: 100 %

DOSTAWY WĘGLA W GMINIE MYSZYNIEC

Na terenie naszej gminy dystrybucją paliwa stałego zajmują się przedsiębiorcy: TIMBEX Wiesław Gnoza, TRANS-BOR Krzysztof Gadomski oraz Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska.  W dniu 25.11.2022 r. została podpisana umowa z podmiotem wprowadzającym do obrotu paliwo stałe WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach. Pierwsze zamówienie zostało dostarczone na teren naszej Gminy w dniu 6 oraz 7 grudnia br. Zakupu paliwa stałego może dokonać wyłącznie mieszkaniec uprawniony do dodatku węglowego.  Węgiel wydawany jest przez przedsiębiorców na podstawie otrzymanego z Urzędu Miejskiego protokołu WZ, po opłaceniu faktury proforma.  W dniach 16, 19 oraz 20 grudnia br. zostało dostarczone kolejne zamówienie na 75 t paliwa stałego. Następne zamówienie zostanie dostarczone 29 oraz 30 grudnia br.


INFORMACJE Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ:

DODATEK WĘGLOWY

Od 22.08.2022 r. do 30.11.2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu przyjmował wnioski o wypłatę dodatku węglowego. Wpłynęło 2562 wnioski. Do dnia 23.12.2022 r. pozytywnie rozpatrzono i wypłacono 1553 dodatki na łączną kwotę 4 659 000,00 zł. Zgodnie z nowelizacją ustawy o dodatku węglowym z dn. 15 grudnia 2022 r., wydłużono termin rozpatrywania wniosków złożonych w listopadzie 2022 r., które mogą zostać wypłacone w styczniu 2023 r.

DODATEK Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

W dniach od 26.09.2022 r. do 30.11.2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu przyjmował wnioski o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pellet drzewny, drewno kawałkowe, gaz, olej opałowy lub inny rodzaj biomasy).  Przyjęto 681 wniosków. Do dnia 23.12.2022 r. pozytywnie rozpatrzono i wypłacono 466 wniosków na łączną kwotę  816 500,00 zł.

DODATEK ELEKTRYCZNY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu informuje, że do 01 lutego 2023 r. przyjmowane są wnioski o dodatek elektryczny. Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie (1500 zł), do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh (jeśli gospodarstwo domowe nie przekracza podanego zużycia to dodatek w wysokości 1000 zł). Kolejnym warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które mają zainstalowaną fotowoltaikę. Użytkownicy mikroinstalacji zostali wykluczeni z dopłat do prądu. Nawet jeśli jest ona połączona z pompą ciepła.

STYPENDIA SZKOLNE W 2022 ROKU

         W 2022 r. przyznano stypendia szkolne dla 379 uczniów na łączna kwotę 277 369,60 zł oraz dla 4 uczniów, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na łączną kwotę 3 670,40 zł. Pomoc materialna w 90% finansowana jest ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz w 10% ze środków własnych, natomiast środki na wypłatę stypendiów dla uczniów z Ukrainy w całości pochodzą ze środków Funduszu Pomocy.

KAMPANIA SPOŁECZNA „BIAŁA WSTĄŻKA”

W dniach od 25 listopada 2022 r. do 09 grudnia 2022 r. prowadzona była na terenie gminy Myszyniec kampania społeczna „Biała wstążka” dotycząca przemocy w rodzinie. Hasło kampanii – „Nie krzywdź! Przytul!”. Realizatorem kampanii była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myszyńcu oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, a patronat nad akcją objęła Burmistrz Myszyńca.

W trakcie trwania kampanii mieszkańcy Gminy Myszyniec mogli skorzystać z konsultacji specjalistów takich jak: psycholog, terapeuci ds. uzależnień, kurator oraz pracownik OPS w Myszyńcu udzielający informacji dot. przemocy, jak również procedury „Niebieska Karta”. Osoby te pełniły dyżur w Centrum Usług Społecznych przy Placu Wolności 61 w Myszyńcu. Największym zainteresowaniem cieszyło się poradnictwo psychologiczne.

Dziękuję wszystkim, którzy przystąpili do akcji.

Burmistrz Myszyńca

 /-/ Elżbieta Abramczyk