PRZYJĘTE WNIOSKI O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

W okresie od 01.02.2023 r. do 28.02.2023 r. w Urzędzie Miejskim przyjęto 815 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Łączna kwota przyznanego zwrotu podatku akcyzowego to  1 131 828,41zł.

Przyznane zwroty podatku akcyzowego zostaną zwrócone producentom rolnym do dnia 30.04.2023 r  po otrzymaniu przez Gminę dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Kolejny nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego nastąpi w okresie od 01.08.2023 r do 31.08.2023 r.


PODPISANE UMOWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

27 stycznia 2023 r.  w imieniu Gminy Myszyniec podpisałam dwie umowy na realizację zadań publicznych z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

- pierwsza z Miejskim Klubem Lekkoatletycznym w Myszyńcu, z siedzibą w Myszyńcu na zadanie pn. „Centrum Treningu Biegowego” na kwotę 50 tys. zł.

- drugą z Akademią Piłkarską Kurpie Myszyniec na „Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat z terenu gminy Myszyniec” na kwotę 40 tys. zł.

1 lutego 2023 r.  w imieniu Gminy Myszyniec podpisałam umowę z Uczniowskim Klubem Sportowym Predator MMA Myszyniec, z siedzibą w Myszyńcu na realizację zadania Publicznego pn. „Treningi ogólnorozwojowe z elementami sztuk walki” na kwotę 30 tys. zł.

1 lutego 2023 r. w imieniu Gminy Myszyniec podpisałam również dwie umowy na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej:

  • pierwsza z Stowarzyszeniem zwykłym „Myszynianki” z siedzibą w Myszyńcu na zadanie pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy dla dzieci w wieku szkolnym” na kwotę 70 tys. zł.
  • drugą Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce, z siedzibą w Ostrołęce na zadanie pn. „Tworzymy dzieciom lepszą przyszłość” na kwotę 50 tys. zł.

Okres realizacji wszystkich wymienionych zadań trwa do 31 grudnia 2023 r.

1 marca 2023 r.  w imieniu Gminy Myszyniec podpisałam dwie umowy na realizację zadań publicznych z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

  • z ALDO Bartnik w Myszyńcu, z siedzibą w Myszyńcu na zadanie pn. „Organizowanie zajęć sportowych: rozgrywki i treningi piłki nożnej oraz popularyzacja piłki nożnej i zdrowego trybu życia w gminie Myszyniec” na kwotę 80 tys. zł. okres realizacji zadania do 30 listopada 2023 r. oraz
  • z Międzyszkolnym Klubem Kyokushin Karate, z siedzibą w Ostrołęce na zadanie pn. „Szkolenie sportowe i uczestnictwo w imprezach sportowych dzieci i młodzieży w karate” na kwotę 4 600,00 zł. okres realizacji zadania do 31 grudnia 2023 r.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU

W dniu 10 lutego br. Wojewoda Mazowiecki zarządził wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Myszyńcu w okręgu wyborczym nr 12 (obejmującym sołectwa Wolkowe II i Niedźwiedź) i wyznaczył datę wyborów na 23 kwietnia br.

Jednakże w dniu 28 lutego br. Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I poinformował o nieprzeprowadzaniu wyborów do Rady Miejskiej w Myszyńcu w okręgu wyborczym nr 12 ponieważ w wyznaczonym terminie do Komisarza Wyborczego nie wpłynęło żadne zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w celu zgłoszenia kandydata na radnego. W związku z powyższym mandat pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.

 


ZAKUPIONE KRZESŁA  DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Gmina Myszyniec w ramach zawartej umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu w projekcie „Dostępny samorząd – granty”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 zakupiła  w dniu 27 lutego br. krzesła do wypoczynku (6 szt.) Krzesła zostały rozmieszczone w budynku Urzędu  i posłużą osobom z ograniczeniami w poruszaniu się, seniorom,  którzy oczekują na swoją kolej obsługi, a mają problem ze staniem. Zakupione krzesła są ergonomiczne, wykonane z trwałych materiałów, w kontrastowej kolorystyce, z podłokietnikami i oparciem. Oprócz krzeseł zostały do tej pory zakupione inne urządzenia ułatwiające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, m.in.: pętle indukcyjne, lupy optyczne, tablet do obsługi języka migowego, ramki do podpisów.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno- komunikacyjnej do usług publicznych świadczonych przez Gminę Myszyniec dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Na realizację tego celu Gmina Myszyniec pozyskała środki w wysokości 100 tys. zł.

 


ODBIÓR KOŃCOWY BUDOWY SIECI WOD-KAN W UL. BARTNA I PSZCZELA

W dniu 01 marca 2023 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej” w miejscowości Myszyniec - ul. Bartna i ul. Pszczela. Przedmiot odbioru końcowego stanowiły roboty o wartości 871.335,87 zł brutto w tym roboty rozliczone w odbiorze częściowym
o wartości 562.458,50 zł brutto oraz pozostałe roboty rozliczone w dniu odbioru końcowego o wartości 308.877,37 zł brutto.

Zamówienie jest finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wykonawcą robót budowlanych jest Pan Kamil Barański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kamikop z siedzibą w Ostrołęce.


OTRZYMANA PĘTLA INDUKCYJNA UŁATWIAJĄCA KOMUNIKOWANIE SIĘ Z OSOBAMI SŁABOSŁYSZĄCYMI

W dniu 3 marca 2023 r. firma Certes Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przekazała nieodpłatnie na własność dla Urzędu Miejskiego w Myszyńcu  pętlę indukcyjną firmy Opus (o wartości 3 tys. zł) w ramach projektu „Akademia samorządowa: Dostępność plus - mazowieckie i łódzkie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Pętla indukcyjna przenośna, ułatwi w Urzędzie komunikowanie się z osobami słabosłyszącymi, posiadającymi aparaty słuchowe i implanty.

W ramach wspomnianego projektu prowadzone są m.in. nieodpłatne szkolenia dla pracowników urzędów z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnością oraz dla koordynatorów dostępności. W projekcie bierze udział dwóch pracowników Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.


INFORMACJE Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ:

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023

W dniu 27.02.2023 r. Gmina Myszyniec podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim
na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023,

Wsparcie w ramach programu otrzyma 16 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Myszyniec.

Łącznie w 2023 r. do zrealizowania jest 3456 godzin usług opieki wytchnieniowej.

Całkowita wartość Programu wynosi 136 496,07 zł. Na realizację zadania Gmina Myszyniec otrzymała środki finansowe z państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego w wysokości 134 496,07 zł. Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu.

Osoby opiekujące się osobami zależnymi, chętne do skorzystania z programu prosimy
o składanie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu, dokumentów niezbędnych  do udziału w Programie w terminie do 14 marca 2023 r. Szczegółowe informacje o naborze w ramach Programu zamieszczone są na stronach internetowych: Gminy Myszyniec oraz OPS w Myszyńcu.

 


PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

W dniu 27.02.2023 r. Gmina Myszyniec podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim na realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wsparciem w ramach programu zostanie objętych 39 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Myszyniec, w tym 27  osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wymienionego, 3 osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 9 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Całkowita wartość Programu wynosi 691 782,88 zł. Na realizację zadania Gmina Myszyniec otrzymała środki finansowe z państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego w wysokości 688 782,88 zł. Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie mogą składać dokumenty w terminie do 14 marca 2023 r. Szczegółowe informacje o naborze dostępne są na stronie internetowej Gminy Myszyniec oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu.

 

      Burmistrz Myszyńca

      /-/ Elżbieta Abramczyk