PODPISANA UMOWA NA BUDOWĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI  MYSZYNIEC STARY I BUDOWĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WYKROT

W dniu 10 marca 2023 r.  w imieniu Gminy Myszyniec zawarłam umowę na wykonanie robót dot. budowy infrastruktury drogowej w miejscowości  Myszyniec Stary i budowy infrastruktury drogowej w miejscowości Wykrot z firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego na kwotę 6 770 229,94 zł, wybraną w drodze postępowania przetargowego z najkorzystniejszą ofertą (wpłynęły 2 oferty).

Zakres robót:

 1. Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości  Myszyniec Stary
  Przebudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku 722 mb oraz przebudowa dróg gminnych nr 250825W w km 82+519,00 i nr 250826W w km 83+169,00, w skład którego wchodzi: przebudowa skrzyżowania, wykonanie chodników oraz zjazdów do przyległych nieruchomości, wykonanie kanalizacji deszczowej, budowa i demontaż sieci telekomunikacyjnej.

 2. Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Wykrot
  Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej na długości 2625,10 m z poboczami, zjazdami i oznakowaniem pionowym.

          Termin wykonania zamówienia: 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do 9 listopada 2023 r.

Zadanie jest dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 987 500,00 zł.


PODPISANA UMOWA NA BUDOWĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI  MYSZYNIEC

W dniu 27 marca 2023 r. zawarłam w imieniu Gminy Myszyniec umowę na wykonanie robót dot. budowy infrastruktury drogowej w msc. Myszyniec z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno - Budowlanych „AR-MEL” Sp. z o.o. z Wyszkowa na kwotę 8 500 000,00 zł.

Zakres robót:

 1. Budowa ulicy  Brata Zeno w Myszyńcu:
  jezdnia o nawierzchni asfaltowej szer. 6 mb na długości 608,26 mb., chodniki z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm, zjazdy indywidualne i publiczne z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, oznakowanie poziome i pionowe, kanalizacja deszczowa i wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowa kanału technologicznego.

 2. Budowa ulicy Kasztanowej i Bukowej w Myszyńcu:
  jezdnia szer. 5,5 – 6,0 mb i długości ok. 646 mb o nawierzchni z kostki brukowej, chodniki, zjazdy, pobocza, oznakowanie poziome i pionowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny, przebudowa kolizji elektrycznych.

          Termin wykonania zamówienia: 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 26 stycznia 2024 r.

Zadanie jest dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 987 500,00 zł oraz ze środków UE Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie 1 391 028,00 zł.


PODPISANA UMOWA NA BUDOWĘ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁUSNY LASEK (OD DROGI POWIATOWEJ NR 2508W DO DROGI GMINNEJ NR 250814W)

W dniu 17 kwietnia 2023r. w imieniu Gminy Myszyniec zawarłam umowę na wykonanie robót dot. budowy drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek (od drogi powiatowej nr 2508W do drogi gminnej nr 250814W)  z firmą TRANS DROG SZLACHETKA SP Z O.O. z Dylewa na kwotę 3 587 268,65 zł, wybraną w drodze postępowania przetargowego z najkorzystniejszą ofertą (wpłynęły 3 oferty).

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest wybudować jezdnię o nawierzchni asfaltowej szer. 5 mb na długości 2 514,57 mb, obustronne pobocza oraz  oznakowanie pionowe. Termin wykonania zamówienia: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 16 września 2023 r.

Zadanie zostanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 2 536 198,00 zł.

 


ODBIÓR KOŃCOWY BUDOWY SIECI WOD-KAN W MYSZYŃCU I MYSZYŃCU STARYM

W dniu 28 kwietnia 2023 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych w ramach realizacji zadania „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami
w aglomeracji Myszyniec” z podziałem na część I, II, III i IV w zakresie części I zamówienia. Przedmiot odbioru końcowego stanowiły roboty o wartości 1.160.226,23 zł brutto.

W ramach zadania zrealizowano budowę i rozbudowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej o długości 726,5 m i sieci wodociągowej o długości 626,5 m, 15 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych oraz 9 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego, 4 szt. przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych oraz 7 szt. przyłączy wodociągowych w granicach pasa drogowego na terenie miejscowości Myszyniec i Myszyniec Stary. Zamówienie
jest finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.042.524,29 zł oraz z dofinansowania otrzymanego z Ministerstwa Finansów w ramach subwencji uzupełniającej na wykonanie zadań dotyczących kanalizacji w kwocie 91.376,94 zł.

Wykonawcą robót jest firma Bruktim Usługi Budowlano-Projektowe Sylwester Barański z Ostrołęki.

 


WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Zgodnie z § 9 ust. 1 uchwały Nr XXVIII/191/05 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 kwietnia 2005 r. przedstawiam Radzie Miejskiej w Myszyńcu wyniki konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Myszyniec polegającej na włączeniu do Gminy Myszyniec części obszaru Gminy Kadzidło, obręb geodezyjny Wach, tj. części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 3093/1, 3093/2, 3096, 3099 i 252/1345.

 1. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 11 do 18 kwietnia 2023 r. w formie wyrażenia opinii na karcie konsultacyjnej przez mieszkańców sołectwa Olszyny posiadających czynne prawo wyborcze.
 2. Liczba osób uprawnionych do udziału w konsultacjach wynosi: 394.
 3. W konsultacjach wzięło udział 22 osoby.
 4. Wyniki konsultacji:
 1. liczba głosów „jestem za”: 22
 2. liczba głosów „jestem przeciw”: 0
 3. liczba głosów „wstrzymuję się”: 0

 


PRZYZNANE DOFINANSOWANIE GMINIE MYSZYNIEC Z BUDZETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA BUDOWĘ DRÓG W WYKROCIE I BIAŁUSNYM LASKU

W dniu 25 kwietnia 2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał dla Gminy Myszyniec dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla równoważnego rozwoju” w wysokości 2 858 910,54 zł na dwie inwestycje drogowe, tj. na:

 • - budowę drogi w miejscowości Wykrot w kwocie 1 782 729,94 zł,
 • - budowę drogi w miejscowości Białusny Lasek w kwocie 1 076 180,60 zł.

Realizacja tych zadań już trwa.  Wyżej wymienione inwestycje są również współfinasowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 


SPRZEDAŻ WĘGLA BEZ LIMITU OD 15 MAJA 2023 R.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina Myszyniec od 15 maja 2023 roku planuje rozpocząć sprzedaż końcową paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W trakcie sprzedaży końcowej nie będzie obowiązywał limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe. Zapis ten dotyczy również osób, które zakupiły wcześniej paliwo stałe. Dodatkowo osoba fizyczna będzie miała możliwość zakupić węgiel w dowolnej gminie, na podstawie wystawionego zaświadczenia. Uprawnionymi do zakupu będą osoby, które spełniają kryteria dodatku węglowego. Na dzień dzisiejszy Gmina Myszyniec będzie mogła przekazać na sprzedaż końcową 109 ton węgla (41 ton sortyment gruby, 68 ton sortyment groszek).

Burmistrz Myszyńca

/-/ Elżbieta Abramczyk