WYKONANE OZNACZENIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

Gmina Myszyniec w ramach zawartej umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu w projekcie „Dostępny samorząd – granty”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020:

  • 10 maja br. wykonała oznaczenia za pomocą piktogramów – tabliczek Piktogramy zostały wykonane i umieszczone w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu (3 szt.) i Centrum Usług Społecznych (1 szt.). Tabliczki pomogą w poruszaniu się po budynku osobom głuchym i niemym, z problemami poznawczymi, słabo czytającym lub słabo znającym język polski.
  • 31 maja br. wykonała tabliczki przydrzwiowe z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabeci Braille’a i kodem QR. Tabliczki zostały zaprojektowane, wykonane i zamontowane w budynku Centrum Usług Społecznych w Myszyńcu. Dzięki tabliczkom osoby niewidome i słabowidzące nie będą miały problemu z odnalezieniem pomieszczeń. Każda tabliczka ma wypukły, duży i kontrastowy numer pokoju, numer wykonany w alfabecie Braille’a, kod QR z informacją o sprawach załatwianych w pomieszczeniu.

Oprócz piktogramów i tabliczek przydrzwiowych zostały do tej pory zakupione inne urządzenia ułatwiające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, m.in. pętle indukcyjne, lupy optyczne, tablet do obsługi języka migowego, ramki do podpisów, krzesła do wypoczynku.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno- komunikacyjnej do usług publicznych świadczonych przez Gminę Myszyniec dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Na realizację tego celu Gmina Myszyniec pozyskała środki w wysokości 100 tys. zł.


DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNO-INFORMACYJNEGO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

W okresie od 10 maja 2023 roku w punkcie konsultacyjno- informacyjnym w ramach Programu „Czyste Powietrze” przeprowadzono blisko 80 konsultacji z Mieszkańcami Gminy Myszyniec. W tym czasie złożono 14 wniosków o dofinansowanie oraz 8 wniosków o płatność.


WYBRANY WYKONAWCA NA DOSTAWĘ ŻWIRU NA DROGI GMINNE

W dniu 31 maja 2023 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania pod nazwą „Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5  do bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz wewnętrznych, stanowiących własność gminy Myszyniec wraz z wbudowaniem i wyprofilowaniem” w ilości 2408 m³. W przetargu wzięło udział 3 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Czesław Zdunek z Myszyńca Starego z ceną ofertową 108,24 zł brutto za 1m³ kruszywa wraz wbudowaniem i wyprofilowaniem. Przedmiot umowy zrealizowany będzie w ciągu 2 m-cy od dnia podpisania umowy.


ODBIÓR CZĘŚCIOWY BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ W MYSZYŃCU

W dniu 06 czerwca 2023 r. dokonano odbioru częściowego robót budowlanych
w ramach realizacji zadania „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w aglomeracji Myszyniec” z podziałem na część I, II, III i IV w zakresie części III zamówienia. Przedmiot odbioru końcowego stanowiły roboty o wartości 815.204,58 zł brutto.

W ramach zadania zrealizowano budowę i rozbudowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 589 m na terenie miejscowości Myszyniec. Zamówienie finansowane jest z subwencji uzupełniającej otrzymanej z Ministerstwa Finansów na wykonanie zadań dotyczących kanalizacji.

Wykonawcą robót jest firma Bruktim Usługi Budowlano-Projektowe Sylwester Barański z Ostrołęki.


PODPISANA UMOWA NA DOFINANSOWANIE UTYLIZACJI AZBESTU

Dnia 06 czerwca 2023 roku w imieniu Gminy Myszyniec podpisałam umowę dotacji
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Myszyniec w 2023 roku” w wysokości do 35 000 zł.
W dniu jutrzejszym 23 czerwca nastąpi otwarcie ofert w zapytaniu ofertowym na realizację przedmiotowego zadania. Odbiór wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Myszyniec będzie odbywać się zgodnie z kolejnością złożonych wniosków przez Mieszkańców. 


OTWARCIE OFERT W PRZETARGU NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W dniu 7 czerwca 2023 roku odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na: „Budowę 14 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec”.
W  przedmiotowym postepowaniu wpłynęły dwie oferty: Oferta nr 1 od firmy JFC POLSKA Sp. z O.O.  z Karpina na kwotę 412 047,62 zł brutto i okresem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy oraz Oferta nr 2 od firmy  GreenLine Andrzej Chrostowski z Ostrołęki na kwotę 364 754,90 zł brutto i okresem gwarancji i rękojmi 80 miesięcy. Obecnie trwa badanie ofert.

Roboty budowlane w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków będą realizowane w ramach operacji pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


EKOLOGICZNY PIKNIK RODZINNY Z DOFINANSOWANIEM Z WFOŚIGW

W dniu 11 czerwca 2023 r. odbył się „Ekologiczny piknik rodzinny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myszyńcu” dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 30 000,00 zł. Patronatem honorowym piknik objęła Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.

Na uczestników czekało wiele atrakcji, m.in. można było posadzić własną roślinkę
o właściwościach antysmogowych w przyozdobionych własnoręcznie doniczkach, zakręcić kołem fortuny i odpowiedzieć na pytania z zakresu ochrony środowiska, a za prawidłowe odpowiedzi otrzymać nagrodę. Dzieci mogły udekorować ekotorbę przy użyciu szablonów i za pomocą farb akrylowych, wziąć udział w konkursach z różnymi gadżetami, ułożyć gigantyczne puzzle oraz zagrać w ekologiczny Twister. Przekazywana była również wiedza na temat pszczół.


II GALA SPORTU GMINY MYSZYNIEC

Dnia 18 czerwca 2023 r.  w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu odbyła się II Gala Sportu Gminy Myszyniec. Miała charakter szczególny ze względu na obchodzone w naszej Gminie w tym roku Jubileusze 30-lecia odzyskania przez Myszyniec praw miejskich oraz 50-lecia istnienia Gminy Myszyniec. Nagrodziliśmy szesnastu sportowców
z naszej gminy, którzy na przestrzeni tych lat odnieśli znaczące sukcesy w sporcie. Wiele z tych osób nie reprezentowało bezpośrednio Gminy Myszyniec, ze względu na brak zaplecza sportowego i klubów sportowych, jednak podczas startów podkreślało swoje pochodzenie właśnie stąd, z Gminy Myszyniec w Powiecie Ostrołęckim. Nagrody wręczone dla sportowców w tej części spotkania zostały ufundowane przez Gminę Myszyniec oraz Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.

Podczas wydarzenia w odpowiedzi na wniosek Burmistrza Myszyńca, Minister Sportu
i Turystyki Pan Kamil Bortniczuk przyznał Panu Ryszardowi Ropiakowi złotą odznakę „Za Zasługi dla Sportu”. Jest to najwyższe resortowe odznaczenie cywilne. Odznakę Panu Ryszardowi wręczył Wiceminister Sportu i Turystyki – Pan Arkadiusz Czartoryski wraz z Panią Anną Jesień – wielokrotną olimpijką oraz rekordzistką Polski w biegu na 400 m przez płotki.

W drugiej części Gali Sportu zostali nagrodzeni zawodnicy, trenujący obecnie w klubach w Gminie Myszyniec, którzy osiągnęli największe sukcesy w poprzednim roku oraz prezesi i trenerzy tych klubów.


PODPISANIE UMÓW NA DOFINANSOWANIE Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

W dniu dzisiejszym (22 czerwca br.) w imieniu Gminy Myszyniec podpisałam 6 umów o dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania:

  1. „Budowa infrastruktury drogowej z miejscowości Myszyniec Stary i budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Wykrot”w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 1.782.729,00 zł.
  2. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek”w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 1.076.180,00 zł;

Inwestycje są w trakcie realizacji i są wspófinansowane również ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład  oraz ze środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (umowa planowana do podpisania w dniu 26 czerwca 2023r.).

  1. „Modernizacja budynku Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu”
    w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”  w kwocie150.000,00 zł;
  2.  „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Myszyniec” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2023 w kwocie 112.685,00 zł;
  3. „Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myszyńcu” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” w kwocie 205.517,00 zł;
  4. „Prace profilaktyczne przy pomniku i cmentarzu wojennym poległych Powstańców Styczniowych pod Myszyńcem w 1863r.” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: „Mazowsze dla miejsc pamięci 2023” w kwocie 45.111,48 zł;

 


ZBIÓRKA FOLII ROLNICZEJ

Urząd Miejski w Myszyńcu zaprasza producentów rolnych do udziału w programie Usuwania folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Realizacja zbiórki odpadów rolniczych zaplanowana jest na przełomie  lipiec-sierpień 2023r. Zainteresowani udziałem w programie proszeni są o złożenie w tut. urzędzie pisemnego zgłoszenia udziału wraz z deklarowanymi ilościami posiadanych odpadów w terminie do 30 czerwca 2023r.

        Burmistrz Myszyńca

      /-/ Elżbieta Abramczyk