ZAWARTA UMOWA NA ZAKUP I DOSTAWĘ AUTOBUSU SZKOLNEGO

Dnia 4 lipca 2023 r. zawarłam w imieniu Gminy Myszyniec umowę na kwotę 525 210,00 zł z Przedsiębiorstwem Usługowym Bus Service Jerzy Jan Biedulewicz z Augustowa na zakup i dostawę autobusu szkolnego 24-osobowego na potrzeby dowozu uczniów
do szkół z terenu Gminy Myszyniec. Wykonawca został wyłoniony w ramach przetargu.

Gmina Myszyniec pozyskała środki w kwocie 298 900,00 zł na realizację tego zadania z budżetu województwa mazowieckiego. Pozostała kwota 226 310,00 zł to środki własne gminy.

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 30 listopada 2023 r.


ZBIÓRKA ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

W dniach 31 lipca- 4 sierpnia 2023r. rolnicy z terenu gminy Myszyniec dostarczyli na miejsce zbiórki ponad 117 ton odpadów rolniczych (folia rolnicze, siatki i sznurki, opakowania po nawozach). Wykonawcą zadania byłą firma TRANS-PLAST Jacek Borkowski z Ciechanowa.  Koszt zagospodarowania odebranych odpadów to 56 798,68 zł i sfinansowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie  52 591,37 zł oraz środków własnych gminy w kwocie 4 207,32 zł.


ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

W okresie od 1 do 31 sierpnia 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Myszyńcu wpłynęły 784 wnioski  o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego zostanie wypłacony po otrzymaniu przez Urząd dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 31 października 2023 r.

 


DOSTAWA ŻWIRU NA DROGI GMINNE

Dnia 7 sierpnia 2023 r zakończono realizację zadania pod nazwą „Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz wewnętrznych, stanowiących własność gminy Myszyniec wraz z wbudowaniem i wyprofilowaniem”. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Czesław Zdunek z Myszyńca Starego. Kruszywo w ilości 2736,4m³ zostało rozdysponowane w 15 sołectwach gminy Myszyniec, oraz na terenie Myszyńca. Zadanie zrealizowano na kwotę 296 183,61 zł.


ODBIÓR KOŃCOWY BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ W MYSZYŃCU

Protokołem odbioru końcowego robót sporządzonym w dniach od 31 sierpnia do 7 września 2023 r.  odebrano roboty budowlane polegające na realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w aglomeracji Myszyniec” z podziałem na część I, II, III i IV w zakresie części III zamówienia”. Prace dotyczące części III zamówienia obejmowały budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie msc. Myszyniec (ulice: Reymonta, 23 Stycznia, Św. Franciszka, Plac Wolności).

Wykonawcą robót była firma Bruktim Usługi Budowlano-Projektowe Sylwester Barański z Ostrołęki. Wartość inwestycji 2 400 847,32 zł, z czego 2 347 268,06 zł współfinansowano z subwencji uzupełniającej z Ministerstwa Finansów, 45 449,26 zł współfinansowano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 a 8 130,00 zł środki własne z budżetu gminy.


RENOWACJA POMNIKA POLEGŁYCH POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH

W dniach 21 sierpnia - 14 września 2023 r. wykonano zadanie pod nazwa „Prace profilaktyczne przy pomniku i cmentarzu wojennym poległych Powstańców Styczniowych pod Myszyńcem w 1863 r.” Wykonawcą zadania była firma KERF Michał Kłoda z Łodzi. Koszt całości zadnia wyniósł 65 190,00  zł, z tego 43 405,50 zł pochodzi ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn. „Mazowsze dla miejsc pamięci 2023” , kwota 9 000,00 ze środków Starostwa Powiatowego w Ostrołęce oraz 12 786,50 zł ze środków własnych gminy.

Prace renowacyjne polegały m.in. na umycie wodą pod ciśnieniem i dezynfekcja  powierzchni granitowych, z piaskowca i betonowych, konserwacja piaskowcowej płyty z napisem, uzupełnienie ubytków w schodach betonowych, uzupełnienie spoin pomiędzy elementami w krzyżach betonowych, zabezpieczenie powierzchni granitowych woskiem mikrokrystalicznym oraz impregnacja hydrofobowa powierzchni piaskowcowych i betonowych.


MODERNIZACJA BUDYNKU RCKK

W dniu 5 września 2023 r. zakończono prace dotyczące naprawy i malowania elewacji w ramach modernizacji budynku Regionalnego Centrum Kultury w Myszyńcu. Wykonawcą prac była Firma Budowlano-Handlowa „Markowski” Bogdan Markowski z Wydmus. Wartość robót wyniosła 162 976,56 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 130 381,00 zł.


MODERNIZACJA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MYSZYŃCU I MYSZYŃCU STARYM

W dniu 8 września 2023 r. wykonano modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Myszyniec (wymiana 125 szt. lamp w miejscowości Myszyniec Stary i Myszyniec). Wykonawcą prac była firma Elektro-Perfekt Robert Krassowski i Wojciech Kulas s.c. z gminy Rzewnie. Koszt zadania: 158 547,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 110 982,00 zł.


PODPISANA UMOWA NA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW W 2024 ROKU

Dnia 8 września 2023 r. podpisałam w imieniu Gminy Myszyniec umowę z Ostrołęckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z o.o. na zagospodarowanie odpadów zbieranych od mieszkańców oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu gminy Myszyniec na 2024 r.

Spółka z Ostrołęki złożyła najkorzystniejszą ofertę na kwotę 980 565,28 zł w przetargu nieograniczonym, w którym wpłynęły dwie oferty.


ROZSTRZYGNĘTY PRZETARG NA BUDOWĘ PRZYSZKOLNYCH MIASTECZEK RUCHU DROGOWEGO

W dniu 13 września 2023 r. został rozstrzygnięty  przetarg na budowę przyszkolnych miasteczek ruchu drogowego na terenie szkół w: Myszyńcu, Wolkowych i Wykrocie.  Wpłynęła jedna oferta: Zakład Usług Inżynieryjnych s.c. P.J.K Dziekońscy z Grabowa k/Ostrołęki z ceną ofertową 607 668,81 zł.

Gmina Myszyniec pozyskała środki finansowe z UE w kwocie 457 541,89 zł z konkursu „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej” w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Realizacja zadania: do 25 grudnia 2023 r.

 


ODBIÓR,  TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU Z TERENU GMINY MYSZYNIEC W 2023 ROKU

Dnia 14 września 2023 r. Gmina Myszyniec zakończyła  odbiór wyrobów zawierających azbest w ramach zadania pn. „Odbiór,  transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Myszyniec w 2023 roku”.  Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zambrowie.

Od Mieszkańców, którzy złożyli wniosek do Urzędu  Miejskiego w Myszyńcu o odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z ich posesji, odebrano 87,5 ton płyt azbestowych.

Całkowity koszt odbioru i utylizacji wspomnianych wyrobów wyniósł 39 028,50 zł, z czego 35 000 zł współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozostała część kwoty, tj. 4 028,50 zł zostanie pokryta z budżetu gminy Myszyniec.


INFORMACJE Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MYSZYŃCU

Ośrodek Pomocy Społecznej – Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Myszyńcu od 1 lipca 2023 r. przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2023/2024.  

Wnioski można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem:

lub tradycyjnie - w formie papierowej (druki można pobrać i złożyć wypełnione wnioski w pokoju nr 40 – świadczenia rodzinne  i 41 – fundusz alimentacyjny na II piętrze w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Jednocześnie Ośrodek informuje, że od 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, która zakłada zmianę dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

  • wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia - świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia,
  • zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,
  • likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej – Sekcja Świadczeń Rodzinnych (pokój nr 40 budynek Urzędu Miejskiego w Myszyńcu).

    Burmistrz Myszyńca

      /-/ Elżbieta Abramczyk