DZIAŁANIE PUNKTU KONSULTACYJNO-INFORMACYJNEGO W RAMACH PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

W okresie od 28 grudnia 2023 r. w punkcie konsultacyjno- informacyjnym w ramach Programu „Czyste Powietrze” znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu  przeprowadzono blisko 50 konsultacji z mieszkańcami Gminy Myszyniec. W tym czasie złożono 6 wniosków o dofinansowanie oraz 13 wniosków o płatność.


OGŁOSZONY PRZETARG NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO „KURPIOWSKA KRAINA” NAD ZBIORNIKIEM WODNYM „WYKROT” W WYDMUSACH

W dniu 16 stycznia 2024 r. został ogłoszony pierwszy pisemny przetarg nieograniczony
na dzierżawę części nieruchomości gruntowej zabudowanej kompleksem rekreacyjno – sportowym „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot”, położonej w msc. Wydmusy przy ul. Miodobrania 1, o łącznej pow. około 1,5 ha, stanowiącej własność Gminy Myszyniec, zabudowanej:

  1. karczmą z 47 miejscami noclegowymi (13 pokoi gościnnych, w tym jeden pokój przystosowany dla osoby niepełnosprawnej), salą konferencyjną na 52 miejsca, jadalnią na 60 miejsc. Budynek posiada zaplecze kuchenne z wyposażeniem oraz urządzone pokoje gościnne na poddaszu i jeden pokój na parterze.  Przeznaczenie obiektu: funkcja gastronomiczno – hotelowa;
  2. 5 szt. wiatami grillowymi, wyposażonymi w stoły i ławki;
  3. 7 szt. budkami piknikowo – jarmarcznymi, wyposażonymi w stoły i ławki;
  4. toaletą publiczną z kabiną dla osób niepełnosprawnych;
  5. kompleksem sportowym ze ścianką wspinaczkową z ogrodzeniem;
  6. infrastrukturą uzupełniającą: zagospodarowanie terenu (chodniki, parkingi, zieleń, odwodnienie, wodociąg do kompleksu).

Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy wynosi: 27.060,00 zł brutto (słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100).

Wadium  do przetargu w wysokości 27.060,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100) winno być uznane na rachunku Urzędu najpóźniej w dniu 19 marca 2024 r.

Ofertę można składać osobiście, pocztą na adres: Urząd Miejski w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, Punkt Obsługi Mieszkańców (parter budynku)  do 21 marca 2024 r. do godziny 10.00.


PODPISANA UMOWA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I OC GMINY MYSZYNIEC

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w dniu 17 stycznia 2024 r. w imieniu Gminy Myszyniec podpisałam umowę z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Płocku na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Myszyniec w części dotyczącej Ubezpieczenia komunikacyjnego. Za udzieloną ochronę Gmina zapłaci składkę ubezpieczeniową w łącznej wysokości: 101 948,00 zł płatną w trzech ratach. Okres realizacji zamówienia wynosi 36 miesięcy tj. od 01.02.2024 r. do 31.01.2027 r.


OGŁOSZONY PRZETARG NA ROZBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W ZALESIU

W dniu 26 stycznia 2024 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (od drogi krajowej nr 53 do drogi powiatowej nr 2513W)”.  Termin składania ofert: do 12.02.2024 r., zaś termin realizacji zadania: 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie wybudować jezdnię o nawierzchni asfaltowej szerokości 5,50 m na długości 2 456,21 mb, pobocza, zjazdy asfaltowe, oznakowanie pionowe i poziome oraz oświetlenie uliczne.

Szacunkowy całkowity koszt zadania wynosi: 9 285 805,19 zł.

Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 6 458 445,41 zł, co stanowi 70% kosztów kwalifikowanych.


PODPISANA UMOWA NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W dniu 29 stycznia 2024  r. w imieniu Gminy Myszyniec podpisałam umowę z wykonawcą firmą GreenLine Andrzej Chrostowski z Ostrołęki wybraną w postępowaniu przetargowym na: „Budowę 14 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec” na kwotę 429 614,14 zł oraz  okresem gwarancji i rękojmi wynoszącym 60 miesięcy. Termin wykonania zadania do dnia 30 maja 2024 r.

Roboty budowlane w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków będą realizowane w ramach operacji pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi
i odnowa na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wysokość dofinansowania ze środków PROW w ramach przedmiotowej umowy wynosi 336 901,00 zł


ZMIANY W WYDAWANIU DOWODÓW OSOBISTYCH

Mieszkańcy gminy Myszyniec nie będą już musieli wypełniać papierowych formularzy, by złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego. Dokument złożą w formie cyfrowej i podpiszą go na specjalnie do tego przeznaczonym urządzeniu. Zmiany w procedurze wydawania dowodów osobistych wymusiła ustawa o mObywatelu. Akt prawny niesie istotne zmiany w procesie wydawania i odbioru dowodu osobistego. Od 29 grudnia 2023 r., by otrzymać dowód osobisty nie trzeba wypełniać papierowego wniosku. Wystarczy przedłożyć tylko poprzedni dowód lub paszport oraz jedno aktualne zdjęcie.

Co ważne, sprawę można również załatwić przez internet e-usługą przez stronę gov.pl, ale mimo to, konieczna będzie wizyta w Urzędzie, bo nadal potrzebny będzie wzór podpisu i odcisk palca.

Zmieni się też proces odbioru dokumentu. Nie będzie trzeba podpisywać "papierowego" formularza odbioru dowodu osobistego, lecz formularz elektroniczny, który również trzeba będzie podpisać na specjalnie do tego przeznaczonym urządzeniu.


INFORMACJE Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MYSZYŃCU

DODATEK OSŁONOWY W 2024 ROKU

Od  stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu. Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany).

Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę,
  2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Wysokość dodatku osłonowego w 2024 r. jest uzależniona od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz od źródła ogrzewania zgłoszonego do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Najniższa kwota dodatku osłonowego jaką można otrzymać wynosi 228,80 zł, a najwyższa 822,25 zł.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024 r., wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Burmistrz Myszyńca

/-/ Elżbieta Abramczyk